Wt/kbd/дэгуэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > дэгуэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [dɐ'gʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • дэ- + [гу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэр зыщӀыпӀэ дэкудэн, дэкъузэн.
 2. Зыгуэрым текӀуэн (п. п. дахагъэкӀэ, зэкӀэлъыкӀуагъкӀэ, ӀуэхукӀэ, лэжьыгъэкӀэ, къарукӀэ).

ЩАПХЪЭХЭР

 • Инал бэнэнкӀэ и ныбжьэгъухэр дегуэ. КӀыщокъуэ Алим
 • Шыгъажэм пщӀэгъуалэм шы псори щыдигуащ. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Пхъуантэм хьэпшыпхэр дэгуэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • дэгуэн: 1. push, squeeze, shove sb or sth swh, between sth 2. surpass sb in sth (for example, in study, in beauty); defeat sb in sth
 • Пхъуантэм хьэпшыпхэр дэгуэн: shove things into a suitcase.
УРЫСЫБЗЭ
 • дэгуэн: 1. затолкать, втиснуть кого-что-л. куда-л., между чем-л. 2. превзойти кого-л. в чём-л. (напр. в учёбе, в красоте); победить кого-л. в чём-л.
 • Пхъуантэм хьэпшыпхэр дэгуэн: запихнуть вещи в чемодан.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.