Wt/kbd/джэгун

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > джэгун

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [dᶎɐ'gʷǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [джэгу] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зэш тегъэун, нэгу зегъэужьын.
 2. Къафэ, удж хуэдэхэм хэтын.
 3. ГушыӀэн.
 4. Пьесэ сыт хуэдэхэм хэт гуэрым и роль гъэзэщӀэн.
 5. Заём, лоторей хуэдэхэм ехьэлӀауэ пхъэидзэ ящӀын

ЩАПХЪЭХЭР

 • Джэгу пэтрэ нэ иращӀ. Псалъэжьхэр
 • ИкъукӀэ къалэнышхуэ къищтат Егор Булычову джэгуну зи пщэ дэзылъхьэжам. Ӏуащхьэмахуэ, журнал (художественный)

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • ГъуэрыгъуапщкӀуэ джэгун.
 • Куэзыр джэгун.
 • Топ джэгун.
 • Шахмат джэгун.
 • Фызышэ хьэгъуэлӀыгъуэм щыӀа щӀалэхэр нэху щыхукӀэ джэгуащ.
 • щыджэгун (щоджэгу)

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • джэгун: 1. play (for example, cards, football, chess, etc.) 2. dance, take part in dances 3. joke, jest 4. play a role, act (for example, in a play) 5. be raffled off (about the drawing of a loan or lottery)
 • ГъуэрыгъуапщкӀуэ джэгун: play hide-and-seek.
 • Куэзыр джэгун: play cards
 • Топ джэгун: play ball
 • Шахмат джэгун: play chess
 • Фызышэ хьэгъуэлӀыгъуэм щыӀа щӀалэхэр нэху щыхукӀэ джэгуащ: the young men at the wedding ceremony danced until dawn.
 • щыджэгун (щоджэгу): play swh
УРЫСЫБЗЭ
 • джэгун: 1. играть (напр. в карты, футбол, шахматы и т.п.) 2. танцевать, участвовать в танцах 3. шутить 4. исполнять роль (напр. в пьесе) 5. разыгрываться (о тираже займа, лотереи)
 • ГъуэрыгъуапщкӀуэ джэгун: играть в прятки
 • Куэзыр джэгун: играть в карты
 • Топ джэгун: играть в мяч
 • Шахмат джэгун: играть в шахаматы
 • Фызышэ хьэгъуэлӀыгъуэм щыӀа щӀалэхэр нэху щыхукӀэ джэгуащ: молодые мужчины на свадебном торжестве танцевали до рассвета.
 • щыджэгун (щоджэгу): играть где-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.