Wt/kbd/гъэвэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > гъэвэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ʁɐ'vɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • гъэ- + [в] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэр псым хэлъу къэгъэкъуэлъэн, гъэхьэзырын.
 2. Къэгъэкъуэлъэн.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Нартхэ.. санэхуафэр яублэ, бланэр хъуэхъу Ӏусу ягъавэ, вы ехъуар нышу къытрадзэ. Нартхэр

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Лы гъэвэн.
 • Нартыху гъэвэн.
 • Шей гъэвэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • гъэвэн: 1. cook, boil, brew 2. bring to a boil, boil
 • Лы гъэвэн: boil meat
 • Нартыху гъэвэн: boil carrots
 • Шей гъэвэн: brew tea
УРЫСЫБЗЭ
 • гъэвэн: 1. сварить что-л. 2. довести до кипения, вскипятить
 • Лы гъэвэн: варить мясо
 • Нартыху гъэвэн: варить марковь
 • Шей гъэвэн: заварить чай

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.