Wt/kbd/гъэбэяун

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > гъэбэяун

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ʁɐbɐjɐ'wǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • гъэ- + [бэяу] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. бэяун псалъэм и каузатив.
 2. Зы Ӏуэхугъуэ гуэр щыгъэтын, гъэтӀылъын.

ЩАПХЪЭХЭР

 • Джэримэсу сэ си щауэ, а уэ жыпӀэр гъэбэяу. Къэбэрдей, альманах

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Сабийр гъэбэяун.
 • Псэлъэныр гъэбэяун.
 • Ӏуэхур гъэбэяун.
 • Тхэныр гъэбэяун.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • гъэбэяун: 1. causative for бэяун: : calm down, pacify, assuage, placate; stop, suspend 2. stop doing sth
 • Сабийр гъэбэяун: pacify a child
 • Псэлъэныр гъэбэяун: stop speaking
 • Ӏуэхур гъэбэяун: suspend an affair
 • Тхэныр гъэбэяун: stop writing
УРЫСЫБЗЭ
 • гъэбэяун: 1. каузатив к бэяун: успокоить, унять; остановить, приостановить 2. перестать заниматься чем-л.
 • Сабийр гъэбэяун: успокоить ребёнка
 • Псэлъэныр гъэбэяун: перестать говорить
 • Ӏуэхур гъэбэяун: приостановить дело
 • Тхэныр гъэбэяун: перестать писать