Wt/kbd/гъэбэгъуэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > гъэбэгъуэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ʁɐbɐ'ʁʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • гъэ- + [бэгъу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. бэгъуэн псалъэм и каузатив.
 2. Зы бжыгъэр адрей бжыгъэм хуэдизрэ къапщтэурэ есэп щӀын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Ӏэщыр гъэбэгъуэн.
 • Мылъкур гъэбэгъуэн.
 • ТӀощӀыр плӀыкӀэ гъэбэгъуэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • гъэбэгъуэн: 1. causative for бэгъуэн: multiply; increase 2. multiply (math)
 • Ӏэщыр гъэбэгъуэн: multiply one`s cattle.
 • Мылъкур гъэбэгъуэн: increase one`s property.
 • ТӀощӀыр плӀыкӀэ гъэбэгъуэн: multiply twenty by four
УРЫСЫБЗЭ
 • гъэбэгъуэн: 1. каузатив к бэгъуэн: размножить; увеличить 2. умножить
 • Ӏэщыр гъэбэгъуэн: размножить скот.
 • Мылъкур гъэбэгъуэн: увеличить собственность
 • ТӀощӀыр плӀыкӀэ гъэбэгъуэн: умножить двадцать на четыре

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.