Wt/kbd/гъеин

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > гъеин

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӏЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [ʁe:'jǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [гъ] + [ей] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым и лӏэныгъэм къыхэкӏкӏэ гъын.
 2. Зыгуэрым тегузэвыхьын, зыгуэр егъэлеяуэ уигу щӏыхьэн

ЩАПХЪЭХЭР

 • [Мэлэчыпхъу:] — Зилӏ лӏар сэрамэ, сэ сыкӏуэнщи згъеинщ. Нартхэр
 • Зи адэ лӏа щӏалэу слъэмыкӏыу Уэ [Щоджэнцӏыкӏу Алий] уи кӏуэдыкӏэр согъей. КӀыщокъуэ Алим
 • Хеищэ цӏыкӏуу а пщащэр [Мадинэр] фӏыгъуэр и пщӏыхъу мэжей. Ауэ, къимыщӏэурэ, тхьэмыщкӏэр и анэ Дадусэм егъей. ЩоджэнцӀыкӀу Алий
 • Блэкӏар умыгъейуэ уи махуэм хуэлажьэ. ПащӀэ Бэчмырзэ

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • гъеин: 1. mourn sb 2. lament sb or sth
УРЫСЫБЗЭ
 • гъеин: 1. оплакивать кого-л. 2. сокрушаться о ком-чём-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.