Wt/kbd/гупэзэгуэх

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > гупэзэгуэх

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [gʷǝpɐzɐ'gʷɐx]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [гу] + [п] + -э + зэ- + гуэ- + [х]

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: гупэзэгуэх гупэзэгуэхыр -- гупэзэгуэххэр
Эргативнэ: гупэзэгуэх гупэзэгуэхым -- гупэзэгуэххэм
Послеложнэ: гупэзэгуэхкӀэ гупэзэгуэхымкӀэ гупэзэгуэххэкӀэ гупэзэгуэххэмкӀэ
Обстоятельственнэ: гупэзэгуэхыу гупэзэгуэхырауэ гупэзэгуэххэу гупэзэгуэххэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зи гупэр зэгуэха щыгъын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Шынелыщхъуэ гупэзэгуэх.
 • Бостей гупэзэгуэх.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • гупэзэгуэх: cothing with a smell
 • Шынелыщхъуэ гупэзэгуэх: a grey greatcoat with a smell
 • Бостей гупэзэгуэх: a dress with a smell
УРЫСЫБЗЭ
 • гупэзэгуэх: одежда с запахом
 • Шынелыщхъуэ гупэзэгуэх: серый шинель с запахом
 • Бостей гупэзэгуэх: платье с запахом

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.