Wt/kbd/бэгъуэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > бэгъуэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [bɐ'ʁʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [бэгъу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

Глагол лъэмыӏэс "бэгъуэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Бэв, куэд хъун.
 2. Лъхуэ-пӀэуэрэ куэд зэрыгъэхъун, хэхъуэн (Ӏэщым хужаӀэ).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Пхъэщхьэмыщхьэр бэгъуэн.
 • Гъавэр бэгъуэн.
 • Ӏэщыр бэгъуэн.
 • щыбэгъуэн (щобагъуэ)

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • бэгъуэн: 1. be good, be plentiful, grow well (about crops) 2. multiply, breed
 • Пхъэщхьэмыщхьэр бэгъуэн: grow well (about fruit)
 • Гъавэр бэгъуэн: grow well, be good (about crops (the harvest)
 • Ӏэщыр бэгъуэн: breed (cattle, livestock)
 • щыбэгъуэн (щобагъуэ): be good or plentiful swh
УРЫСЫБЗЭ
 • бэгъуэн: 1. уродиться (об урожае) 2. размножиться, расплодиться
 • Пхъэщхьэмыщхьэр бэгъуэн: уродиться (фрукты)
 • Гъавэр бэгъуэн: уродиться (урожай)
 • Ӏэщыр бэгъуэн: размножиться (скот)
 • щыбэгъуэн (щобагъуэ) : уродиться, размножиться где-л.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.