Wt/kbd/бжей

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > бжей

Wt/kbd/бжей

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [bᶎe:j]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [бж] + -ей

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: бжей бжейр -- бжейхэр
Эргативнэ: бжей бжейм -- бжейхэм
Послеложнэ: бжейкӀэ бжеймкӀэ бжейхэкӀэ бжейхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: бжейуэ бжейрауэ бжейхэу бжейхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Жыг быдэ лъэпкъ (и тхьэмпэхэр хуэкӀыхь щӀыкӀэщ, цӀанлъэщ, и пхъафэр щхъуэщ) (Fadus orientalis Lipsky).

ЩАПХЪЭХЭР

 • Лъагъуэ къигъуэтар имыгъэкӀуэдурэ Шэджэмокъуэр бжей мэзым щӀэкӀри пыжьей банэхэм щӀахъумэ Ӏуащхъэ лъагэ гуэрым и лъапэм нэсащ. Теунэ Хьэчим
 • Бжей гъум къуагъхэм зыкъуагъэпщкӀуауэ мэз лъапэм деж плъырхэр сакъыу щокъэрэгъул. Нало Жансэхъу

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Бжейм пщӀий къыпокӀэ.
 • Бжей пхъэбгъу.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • бжей: oriental beech
 • Бжейм пщӀий къыпокӀэ: beechnuts grow on beech trees.
 • Бжей пхъэбгъу: a board made of beech wood
УРЫСЫБЗЭ
 • бжей: бук восточный (Fadus orientalis Lipsky)
 • Бжейм пщӀий къыпокӀэ: На буке растут орехи.
 • Бжей пхъэбгъу: доска из бука.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.