Wt/kbd/бгъэдэдзэн

From Wikimedia Incubator
< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > бгъэдэдзэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [bʁɐdɐ'dzɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • бгъэдэ- + [дз] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭ

Глагол лъэӏэс "бгъэдэдзэн"-ым и спряженэр

МЫХЬЭНЭ

 1. Бдзыуэ зыгуэрым и гъунэгъуу зыгуэр щегъэхуэхын.

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Шым мэкъу бгъэдэдзэн.
 • ЩӀалэм топыр бгъэдэдзэн.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • бгъэдэдзэн: to throw or toss sb or sth near / next to sb or sth (for example, a ball to a player)
 • Шым мэкъу бгъэдэдзэн: throw hay to a horse
 • ЩӀалэм топыр бгъэдэдзэн: through the ball to the boy
УРЫСЫБЗЭ
 • бгъэдэдзэн: подбросить, подкинуть кого-что-л. к кому-чему-л. (напр. мяч к игроку)
 • Шым мэкъу бгъэдэдзэн: подбросить сено лошади.
 • ЩӀалэм топыр бгъэдэдзэн: подбросить мяч мальчику.

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.