Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/辵

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:162
(辶)
福州話名字:chiók (cô̤-mā-cô̤)
英文名字:Radical 162 (motion)
筆畫數:7

0[edit | edit source]

 • 辵 = chiók

3[edit | edit source]

 • 迁 = chiĕng
 • 迆 = ì
 • 迄 = ngék
 • 迅 = séng
 • 迂 = ṳ̆

4[edit | edit source]

 • 迊 = cák
 • 迍 = dŭng
 • 近 = gê̤ṳng
 • 返 = huāng
 • 迓 = ngâ
 • 迎 = ngìng , ngêng , ngiàng
 • 迕 = ngū
 • 迋 = uông

5[edit | edit source]

 • 迮 = cá
 • 迨 = dâi
 • 迭 = diĕk
 • 迪 = dĭk
 • 迯 = dò̤
 • 迦 = giă
 • 迥 = héng
 • 迤 = ì
 • 迫 = páik , páe̤k , bék
 • 迢 = sièu
 • 述 = sŭk

6[edit | edit source]

 • 迹 = cék , ciáh
 • 逃 = dò̤
 • 追 = dŭi
 • 适 = guák
 • 逅 = hâiu
 • 迴 = huòi
 • 迷 = mì
 • 逆 = ngĭk
 • 送 = sóng , sáe̤ng
 • 退 = tó̤i

7[edit | edit source]

 • 逋 = buò
 • 這 = ciē
 • 造 = cô̤ , chó̤
 • 逡 = cŭng
 • 逓 = dâ̤
 • 逗 = dâiu
 • 逖 = dĭk
 • 途 = dù
 • 逐 = dṳ̆k
 • 逕 = géng
 • 逑 = giù
 • 逛 = guông
 • 逢 = hùng , pùng
 • 連 = lièng
 • 逝 = siê
 • 逍 = siĕu
 • 速 = sók
 • 透 = táiu
 • 逞 = tīng
 • 通 = tŭng , tĕ̤ng

8[edit | edit source]

 • 迸 = béng
 • 進 = céng
 • 週 = ciŭ
 • 逮 = dâi
 • (⿺辶易) = dĭk
 • 逵 = gì
 • 逭 = guāng
 • 逸 = ĭk
 • 逶 = ŭi
 • 逺 = uōng , uông , huông

9[edit | edit source]

 • 遏 = ák
 • 達 = dăk , dák
 • 遁 = dâung
 • 逿 = dâung
 • 道 = dô̤ , dò̤
 • 過 = guó
 • 遐 = hà
 • 遑 = huòng
 • 遊 = iù
 • 遒 = iù
 • 遇 = ngê̤ṳ , pâung
 • 運 = ông
 • 逼 = páik , páe̤k , bék
 • 遍 = piéng
 • 遄 = siòng
 • 遂 = sôi
 • 逾 = ṳ̀

10[edit | edit source]

 • 遞 = dâ̤ , dái
 • 遝 = dăk
 • 遘 = gáiu
 • 遙 = ièu
 • 遥 = ièu
 • 遣 = kiēng
 • 遛 = liù
 • 遜 = sáung
 • 遡 = só
 • 遢 = ták
 • 違 = ùi
 • 遠 = uōng , uông , huông

11[edit | edit source]

 • 遮 = ciă
 • 遭 = cŏ̤
 • 遯 = dâung
 • 遲 = dì
 • 遨 = ngò̤
 • 適 = sék
 • 遬 = sók

12[edit | edit source]

 • 遵 = cŏng
 • 遷 = chiĕng
 • 遼 = lièu
 • 遴 = lìng , lêng
 • 遺 = mì , mê
 • 遶 = nāu
 • 遻 = nguô
 • 選 = sōng
 • 遹 = ṳ̆k

13[edit | edit source]

 • 避 = biê
 • 邅 = ciĕng
 • 遽 = gé̤ṳ
 • 邂 = hâi
 • 還 = huàng , hèng , dèng , siòng
 • 邀 = iĕu
 • 邁 = mâi

14[edit | edit source]

 • 邇 = ī
 • 邈 = miēu

15[edit | edit source]

 • 邊 = biĕng , bĕng

19[edit | edit source]

 • 邐 = lī
 • 邏 = lô̤