Wq/syc/ܡܡܪܐ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܡܡܪܐ

ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ[edit | edit source]

ܡܲܬ̣ܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܲܪ ܕܵܘܝܼܕ݂[edit | edit source]

 • ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܬܸܛܥܹܐ ܢܵܡܘܿܣܝ. ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ ܢܸܛܲܪ ܠܸܒܵܟ݂.
 • ܣܲܒܲܪ ܒܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܸܒܵܟ݂. ܘܥܲܠ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܟ݂ܠ.
 • ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂. ܐܸܠܵܐ ܕܚܲܠ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܣܛܝܼ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.
 • ܪܹܫ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܩܢܝܼ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ. ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܵܟ݂ ܩܢܝܼ ܣܘܼܟܵܠܵܐ.
 • ܪܹܫ ܚܸܟ݂ܡ̱ܬ̣ܵܐ ܕܸܚ̱ܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܣܘܼܟܵܠܵܐ.

ܩܘܗܠܬ ܒܪ ܕܘܝܕ[edit | edit source]

 • ܛܵܒ̣ ܛܲܠܝܵܐ ܕܡܸܣܟܹ̇ܝܢ ܘܚܲܟ̇ܝܼܡ: ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ ܕܲܣܟܲܠ: ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܠܡܸܙܕ̇ܗܵܪܘܼ ܬܘܼܒ̣.
 • ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܟܸܣܦܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܣܒܲܥ ܟܸܣܦܵܐ. ܘܲܕܼܪܵܚܹ̇ܡ ܡܵܡܘܿܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܩܲܕܹ̇ܝܘܗܝ. ܘܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܗܸܒ̣ܠܵܐ.
 • ܚܲܠܝܵܐ ܫܸܢܬ̣ܵܐ ܠܦܲܠܵܚܵܐ. ܐܸܢ ܙܥܘܿܪ ܘܐܸܢ ܣܲܓ̇ܝܼ ܐܵܟܹ̇ܠ. ܘܣܲܒ̣ܥܵܐ ܠܥܲܬܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܹܗ ܠܡܸܕܼܡܲܟ.
 • ܠܸܒܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ ܒܒܹܝܬ̣ ܐܸܒ̣ܠܵܐ. ܘܠܸܒܵܐ ܕܣܲܟ̣̈ܠܹܐ ܒܹܝܬ̣ ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ.
 • ܛܵܒ̣ ܠܡܸܫܡܲܥ ܟܐܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܙܡܵܪܵܐ ܕܣܲܟ̣̈ܠܹܐ.
 • ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܒܝܲܡܝܼܢܹܗ. ܘܠܸܒܹ̇ܗ ܕܣܲܟ̣ܠܵܐ ܒܣܸܡܵܠܹܗ.
 • ܐܲܥܒܲܪ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܟ. ܘܐܲܦܪܸܩ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܪܵܟ. ܡܸܛܠ ܕܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬ̣ܵܐ ܗܸܒ̣ܠܵܐ.

ܡܬܠ̈ܐ ܥܡܡܝ̈ܐ[edit | edit source]

 • ܩܘܨܪܬܐ ܚܣܦܬܐ ܠܦܡܗ̇ ܘܒܪܬܐ ܦܠܛܬܐ ܠܝܡܐ
 • ܨܡܠܗ ܨܡܠܗ ܘܫܪܝܠܗ ܠܒܨܠܐ
 • ܠܝܬ ܬܢܐ ܕܠܐ ܢܘܪܐ
 • ܡܢ ܡܢܕܝ ܕܙܪܥܬ ܗܘ ܒܬ ܚܨܕܬ


ܡܬܠܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ[edit | edit source]

 • Every dog has his day (ܟܠ ܟܠܒܐ ܘܐܬܠܗ ܝܘܡܐ).
 • Forbidden fruit is sweet ܟܠ ܛܥܘܢܬܐ ܡܘܚܪܡܬܐ ܬܗܘܐ ܝܬܝܪ ܚܠܝܬܐ.

ܡܬܠܐ ܡܬܘܪܓܡܐ[edit | edit source]

 • ܪܚܡܐ ܕܟܠ ܠܐ ܗܘ ܪܚܡܝ (ܡܘܠܝܝܪ)
 • ܝܕܥܬ ܠܪܚܡܘܟ ܒܥܕܢ ܥܝܩܘܬܐ

ܡܬܠܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ[edit | edit source]

 • باب النجار مخلع. (ܬܪܥܐ ܕܢܓܪܐ ܫܠܝܓܐ)
 • العلم عند الصغر كالنقش على الحجر. (ܝܘܠܦܢܐ ܒܫܒܪܘܬܐ ܐܟ ܢܩܫܬܐ ܥܠ ܟܝܦܐ)