Wq/bcl/Patricia Reilly Giff

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | bclWq > bcl > Patricia Reilly Giff

Mga Sambit[edit | edit source]

Water Street (kan 2006)[edit | edit source]

[edit | edit source]

Paagi sana sa kadakol na surat, si Tomas, na mababago nindo an kinaban, iyan gabos.
 • Nagsurat sia nin mga estorya manongod sa gabos na naheling niya, asin kadakol siang naheling. Naglakaw siya sa mga tinampo sa Brooklyn sa may gilid kan tubig, o nag - aabang sa mga bintana kan tindahan sa Kalye Livingston na nagmamasid sa mga tawong naghihidali, na naggigibo nin mga estorya manongod sa sarong ini o sa sarong iyan.
 • "Yaon na sana sa pinakapunto nin sarong pagsurat, si Tomas, kaya nindong bagohon an kinaban, kamo gabos."

Kapitulo 1-10[edit | edit source]

 • Kun ginibo sana niya iyan sagkod sa aldaw na iyan, na ginibo sagkod sa oras na iyan sagkod lamang, nasabotan iyan sa saiyang mga kamaoo kaya dai iyan makakadulag.

Kun iyo sana.

 • Pirang minuto siang pinagmasdan ni Thomas. Si Pop matibay mago'lot, muscular, asin haros bulawan an buhok niya dawa totoo nakakasadit sa ibabaw. Seguradong dinara ni Thomas an saiyang ina, kun siisay man siya.
 • Alagad iyan sarong tunay na kinaban, asin dai nia kaipuhan na ibugtak iyan sa papel. Pinara nia an pahina sa libro, rinadas iyan, asin iinapon iyan sa likod kan kahoy, na duman sinda nag - istar sa mga doot.
 • "Sarong bagong punan," an sabi ni Pop sa paghapit ninda sa kanto asin naghalat na magbalyo sa lugar na pinaghahalatan kan te kabayo asin cart para sa sainda. " Sarong bagong apartment, Tomas. Sarong bagong buhay."

Sarong bagong kinaban na dapat isurat.

 • "Igwa daw nin siisay man na mas sadit sa kinaban kisa ki Bird Mallon?"
 • Asin an aki yaon mismo sa likod nia, na an saiyang liog mahimpis bilang lapis. "An ngaran ko Tomas," sabi niya. "Thomas Neary."

Dai siya nagsimbag. "An ngaran kan kabayo iyo si Alfred, kaso boot mong maaraman." Siniyasat nia an saiyang lalauogon. "O baka Fernando."

 • Ibon

Marahay na ngaran para sa saiya. Pero bako siang parapanguta o paraawit. Tolos - tolos siang nagtindog, asin makosog an saiyang lalauogon.

 • "Dai ko hunaon na nado'tan niya an sarong hinabwan sa saiyang lalawgon poon pa kan aldaw na siya namundag."
 • Nagpondo an gabos: Nag-agi an mga kuta na kabanga, sarong tangkong an inaagi. Garo baga an lalaki nagkakarigos na pula, darakulang sawa kaiyan sa ibong kan saiyang polo asin kamot. Dangan narealisar ni Tomas: Pinadugo siya.
 • Kan Domingong hapon na ini, toninong nanggad. Mayo nin kabayo asin karreta na nakatahob sa tinampo, mayo nin kareta; Mayong nagtitindog sa kanto. Garo sinda sana an nasa kinaban.
 • Pirang beses na daw niang naheling si Annie na nagtahi sa sarong cheleve, na pinagdudukot an man - ibong - ibong na lado tanganing dai sinda magpisik, magkaigwa nin pampatahi, asin magpumos giraray kan tela? Asin ngonyan ginigibo man iyan ni Nanay sa payo nin saro. An kublit nin saro.

Kapitulo 11-20[edit | edit source]

nagtao siya nin dulse. Makasal gayod sinda.
 • " Tinatawan nia siya nin dulse. Sinda gayod mapakasal."

Paano nia maaaraman kun ano an gusto niang gibohon sa saiyang buhay? Sa bilog na mga taon na ini paghona nia sia parabolong arog ni Mama, asin ngonyan aram nia na nungka nang mangyayari iyan.

 • Bakong pasil para sa saiya an pagsurat. Dai ini garo aritmetiko, bakong arog sa sarong kolum nin mga numero an pagdadagdag o pagsubasta poon sa itaas kan itom sagkod sa irarom, husay asin organisado; o siensia, na pinoponan an dahelan nin mga bagay.
 • Sa luwas kaiyan nagpoon na oran, sarong marahay na alopoop nin oran: An mga dahon nin tigrakdag pinalitahe sa agihan, asin an mga puda na pano nin mga kagat nin doot asin baga yaon sa tinampo. Dakolon an nagigirumdoman sa pagsurat. Kalye Panganiban! Gustong - gusto niang helingon iyan.
 • Nagngisi giraray siya. Anong bagay manongod ki Bird an nagpangyari sa saiya na gibohon iyan?
 • "Mayo ni saro sa kinaban arog kan tugang kong si Birdie."
 • "Kun minsan sa buhay kamo kaipuhan na gumibo kan pinakamasakit na mga bagay tanganing makamit an sarong lugar tanganing bagohon an saindong buhay."
 • Nagirumdoman nia an gabos. Tibaad iyan an dahelan kun taano ta siya sarong dakulang parasurat. An nagirumdoman nia ibinugtak nia sa papel, alagad iyan napapalaen, mas interesante, mas nakaoogma kisa Imahinara .
 • Ano an nagin siring sa enot na pangyayari na prinobaran ni Da na basahon an iyo man sanang pahina? Haros naheheling nia an saiyang moro sa irarom kan kada tataramon, an hinghing kan saiyang tingog mantang ipinahahayag nia an mga tataramon sa saiyang sadiri. Paano nia iyan nagibo? Garo baga imposible iyan.

Kapitulo 21-29[edit | edit source]

 • An nguso kan daraga tinaga', higot asin mapulot, maray an kublit kaini. Masasabi ni Nanay na sia garo herak man, alagad mantang hineheling ni Bird an saiyang mga mata, desesperado an sinabi niya.
 • Habo niang duotan an omboy. Habong maaraman kun gadan na sia. Pero minababa pa man giraray sia, an saiyang mga takyag nasa irarom kan sadit na hawak na iyan, asin binubutong iyan tumang sa saiya. An hawak naglalaad nin kalintura.

Alagad buhay. Buhay!

 • Ano an gamit sa pagsurat kun may dai nabasa?
 • Aram niya kun ano an enot niang binabasa mantang nagpopoon sia sa kapinonan, binabasa kun ano an kaipuhan niang sabihon kan sia mas hoben pa, dangan nagdadakula, mga estorya sa primero manongod sa saradit na kino na nag - iistar sa mga pamilya sa likod kan lanob, asin mga estorya manongod sa eskuelahan, asin mga apartment sa Greenpoint asin Carnasie patin Flatbush, mga eves sa Irlandia na ilinadawan niya kan siya nasa likod kan lanob, asin an babae na may pale sa saiyang mga kalan.

Nagpadagos siya sa pagguhit nin mga pahina, dangan kabangaan, siya naghinghing, "Water Street." Aram ni Thomas na binabasa na nia ngonyan an manongod sa sarong aking lalaki na naghinanyog sa sarong rehistro, nag - iisip manongod sa sarong pamilya, asin sarong parola, dangan binuksan niya an sunod na pahina asin naghangos. Idto an estorya na talagang gusto niang maheling nia: an estorya manongod sa sarong aking babae na minsan ngani mas hababa sa saiyang sadiri kisa sa gabos na iba pa, na nahahadit manongod sa gabos, dawa kun habo niang gibohon iyan, dawa kun iyan nagigin dahelan na sia magin iritable. An sarong babae na natatakot, asin haros dai pa nia aram iyan, alagad pasiring na sia sa pagigin parabolong na arog kan saiyang ina, huli ta mayo nang ibang ibang ibang bagay para sa saiya, asin kanigoan kamakamomondo na mamidbid na sana ninda siya.

 • Gusto niyang ibaba an saiyang payo asin ipirong an saiyang mga mata. Namatean nia an saiyang namatean dakol nang taon an nakaagi kan sia nakalaob sa hagyanan asin pinatumba an doros sa saiya: Makologon sa daghan asin tulak an makusog pang marhay sa paghangos.
 • Laen nanggad an pagheling kan gabos. Makatatakot nanggad an pag - orolay ninda manongod sa kun siisay an nagpopoon na magtrabaho sa aga, na mapoon sa sarong semana, mantang si Tugang na Raymond nagtutukaw sa saiyang lamesa na nagheheling nin serene. Si Bild nakamati nin lukban sa saiyang daghan. Pero, sa gabos na iyan, tibaad sia an saro na pinakalta sa pag - eskuela.
 • Bayaan mo ini ki Annie. Aram niya an gabos.

[edit | edit source]

 • Alagad an nagtao sa saiya kan pinakakontento iyo an pag - agi sa mga pahina tanganing basahon an manongod sa saiyang enot na estorya na nagluwas sa Sabadong Banggi na Post.

Kan hapon na iyan binakal nia si Bird na pinakadakulang bag na lemon hulog na makukua niya. "Tinatawan niya siya nin dulse," sabi niya, naromdoman man.