Wq/bcl/Emma Goldman

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | bclWq > bcl > Emma Goldman

Mga Sambit[edit | edit source]

Emma Goldman
  • Ladies asin maboot na mga lalaki, nagdigdi ako tanganing likayan an pinakadakol na posibilidad na maglakaw sa saindong mais. An intension ko sanang atubangon an pundamental na isyu nin ekonomiya na nagdikta kan satong buhay poon sa laoman sagkod sa lolobngan, ano man an satong relihion o mga paniniwala sa moral. Naheheling ko ngonyan na sala iyan. Kun an saro lumaog sa sarong ralaban, dai sia puedeng maimpluwensiahan nin pirang mais. Kun siring, uya an sakong mga simbag: Dai ako nagtutubod sa Dios, huli ta nagtutubod ako sa tawo. Ano man an saiyang mga sala, an tawo rinibong taon na an nakaagi nagmamaigot na haleon an trabaho na ginibo kan saindong Dios.

Kun dapit sa paggadan sa mga namamahala, iyan biyong nakadepende sa katongdan kan namamahala. Kun iyan an Rusong Czar, nagtutubod nanggad ako sa pagsugo sa saiya sa lugar na sadiri nia. Kun an namamahala daing epekto bilang Presidente kan Amerika, bako nanggad na bawi an paghihingoa. Minsan siring, may mga koron na gagadanon ko sa ano man na paagi asin gagamiton ko nanggad. Iyan Iignoro, Superstisyon, asin Bigotry - an pinakaparagadan asin maringis na mga namamahala sa daga. Kun dapit sa lalaki na naghapot kun an libreng pagkamoot dai matogdok nin mas dakol na harong nin pagpapatotot, an simbag ko: Sinda gabos magigin daing halaga kun an mga tawo sa ngapit magin arog niya.

  • Segurado ako na tinatabangan kami kan mga pulis nin labi sa kaya kong gibohon sa laog nin sampulong taon. Ginigibo ninda an mas dakol na anarkista kisa sa pinakaprominenteng mga tawo na konektado sa mobimientong anarkista na magigibo sa laog nin sampulong taon. Kun magpapadagos sana kutana ako na magpasalamat na marhay; Ililigtas ninda ako sa kadakol na trabaho.
  • Pagkamoot, an pinakamakosog asin pinakahararom na elemento sa bilog na buhay, an tanda nin paglaom, nin kagayagayahan, nin labi - labing kaogmahan; An pagkamoot, an pararamog kan gabos na ley, kan gabos na kombension; An pagkamoot, an pinakatalingkas, an pinakamakapangyarihan na grupo nin kaaabtan nin tawo; Paano an siring na bilog na puwersa magigin kaparehong kahulogan sa dukhang sadit na Estado asin mga doot sa Iglesia, pag - agom?

Talingkas na pagkamoot? Garo baga an pagkamoot daing ibang halaga kundi talingkas! An tawo nagbakal nin hotok, alagad an gabos na minilyon sa kinaban dai nakabakal nin pagkamoot. An tawo nakadaog sa mga hawak, alagad an gabos na kapangyarihan sa daga dai nakadadaog sa pagkamoot. An tawo nakadaog sa bilog na mga nasyon, alagad an gabos niang hukbo dai kayang daogon an pagkamoot. An tawo kinadenahan asin pinaraot an espiritu, alagad sia biyong daing maginibo sa atubangan nin pagkamoot. Nakatukaw sa trono, na an bilog na kagayonan asin an saiyang bulawan kayang magboot, an tawo dukha pa asin daing tawo, kun an pagkamoot umagi sa saiya. Asin kun iyan magdadanay, an pinakadukhang pangloloko may init, na may buhay asin kolor. Sa siring an pagkamoot may kapangyarihan sa mahika na gumibo nin parapakilimos na sarong hade. Iyo, an pagkamoot daing bayad; iyan dai puedeng mag - erok sa ibang atmospera.

  • An kostumbre na pagpakua nin aborsion nakaabot na sa makatatakot na sokol sa Amerika na dai na paniniwala... Grabeng marhay an kasakitan kan mga nagtatrabaho kaya an pitong tinedyer na pagpakua sa aki ginigibo sa kada sanggatos na pagbados.
  • An promedyong isip maluway sa pagsabot sa katotoohan, alagad kun an pinakalubos na organisado, sentralisadong institusyon, nagdadanay sa sobrang nasyonal na gastos, napatunayan an biyong pagkasudya sa sosyedad, an pinakamaluya dapat na magpoon na pagdudahan an diretso kaiyan na mag - eksister. Tapos na an panahon na puede na kitang makontento sa satong sosyal na tela huli sana ta iyan "sinasamnohan nin banal na diretso," o kan kamahalan kan batas.
  • An lambang mapusong pagprobar na gumibo nin dakulang pagbabago sa nag - eeksister na mga kamugtakan, an lambang halangkaw na pakaheling sa bagong mga posibilidad para sa rasa nin tawo, inapod na Utopian.
  • Kun dai na kita makaangarap na magadan na kita.
  • Naglalaom ako na nungka akong mabubuhay tanganing maheling na biyong ikagalang an Anarkismo, huli ta sa panahon na iyan kaipuhan kong humanap nin bagong pasohan.