Wq/bcl/Elizabeth Bibesco

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | bclWq > bcl > Elizabeth Bibesco

Mga Sambit[edit | edit source]

Elizabeth Bibesco, circa 1919
 • Sa anong tabang na an siisay man na puwede sanang dolokon na may tamang mga tataramon?
 • Binendisyonan an mga nagtatao na dai ginigirumdom asin sinda dai linilingawan.
 • Mas parate kitang tinotokdoan nin buhay kun paano sangkapan an satong mga kaluyahan kisa kun paano magkakaigwa kan satong mga kakosogan.
 • An mga namomotan niato may deretsong ikaanggot an mga konsiderasyon na itinatao niato sa sainda.
 • An magindara pwedeng saróng kanto.
 • An binabakal niato para sana sa sato kun nalilingawan na an presyo.
 • Mas pasil na magin matinao kisa magin makatanosan.
 • An kada drama na maninigong helingon maninigong maheling nin ikaduwang beses sa lalauogon kan mga nagdadangog.
 • Pigkukua kan winter an mga pintang tig-init.
 • An ladawan kan satong sadiri sa isip nin iba iyo an ladawan nin sarong estranghero na dai niato noarin man maheheling.
 • Mayo kitang nanonodan paagi sa pagigin tama.
 • An mga namomotan niato huli sa saindang pagkabakong sangkap nakakatabang sa sato na ipaliwanag iyan sa iba.
 • An satong kawaran maninigo na sa parate ibugtak sa lado nin pagtao nin kredito.
 • An pagbasol sa saindong mga kasalan sa sugo sa saindo kun paanong an saindong mga kasalan nin kapabayaan iyo na patunayan na kamo sarong daing kuentang parakasala.
 • An kagadanan kabtang kan buhay na ini asin bakong kan kasunod.
 • An sangkap na mga oras dai nagigin kabangang-oras.
 • An sakong kalag nagkamit kan katalingkasan sa banggi.