Jump to content

Wp/zgh/ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ
Republic of Zambia
(ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : "One Zambia, One Nation"
ⵢⴰⵜ ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : Stand and Sing of Zambia, Proud and Free
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵥⴰⵎⴱⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵍⵓⵚⴰⴽⴰ
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵓⵚⴰⴽⴰ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴷⴳⴰⵔ ⵍⵓⵏⴳⵓ
ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵓⵏⴳ ⵡⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 752,618 ⴽⵎ²[1]
ⴰⵎⴰⵏ % 1%
ⵜⴰⵖⵔⴼⵜ
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 2010 13,092,666[2]
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 17.2
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵓⴷ 68.64 ⵎⵉⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,982 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 23.137 ⵎⵉⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,342 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 2015 57.5 [4]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 2015 0.579[5]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴽⴰⵡⴰⵛⴰ
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ UTC +2
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +260
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .zm

ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/DYB2004/Table03.pdf
  2. http://www.zamstats.gov.zm/census.php /https://web.archive.org/web/20120121010214/http://www.zamstats.gov.zm/census.php
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=61&pr.y=12&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614%2C668%2C638%2C674%2C616%2C676%2C748%2C678%2C618%2C684%2C624%2C688%2C622%2C728%2C626%2C692%2C628%2C694%2C632%2C714%2C636%2C716%2C634%2C722%2C662%2C718%2C642%2C724%2C643%2C199%2C644%2C733%2C646%2C734%2C648%2C738%2C652%2C742%2C656%2C746%2C654%2C754%2C664%2C698%2C666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  4. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  5. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf