Wp/zgh/ⵣⵡⴰⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵣⵡⴰⵔⴰ

ⵣⵡⴰⵔⴰ (ⴽⴰⵙⴰⵙ)

32°53′14″N 13°11′29″E / 32.88722°N 13.19139°E / 32.88722; 13.19139
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 80 310 hab. (2004)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ، ⵜⴱⵄⴷ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 1200 ⴽⵎ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵜⴱⵄⴷ ⵏⵉⴳ 60 ⴽⵎ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 32000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵓⵍ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ . ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵄⵉⴷ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵍⴽⴽⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵛⵏⴳⵓ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏ .


ⵜⵓⵊⴰ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ

  • ⵢⵏⴷ ⵄⵉⵙⵉ
  • ⵢⵏⴷ ⵇⵣⵓⵍ
  • ⵢⵏⴷ ⵢⴷⵔⵉⵙ
  • ⴰⵜ ⵣⴼⵓⵔ
  • ⵢⵏⴷ ⵄⵟⵓⵛ
  • ⴰⵜ ⵍⴻⵍⵓ
  • ⵢⵏⴷ ⵡⵍⴷⵓⵏ


56.372

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ (ⴽⴰⵙⴰⵙ) ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵎⴽ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ , ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍ ⵢⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ، ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⵏ ⴰⵎⵍⵉⵍ ⴳ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ . ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵜⵡⴰⴱⵏⴰ ⵙ ⵓⵍⵓⵙ ⵏⵖ ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏⵖ ⵎⴽ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 120 ⴽⵎ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⴹⵕⴰⴱⵍⵓⵙ


'ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ


ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⴰⵜⵓⵢⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⵓⵢⵍⵓⵍⵜ ⴰⵍⴰ ⵜⵍⴰⵇ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴱⵓⴽⵎⴰⵛ ⵛⵉⴱⵓ ⴰⴷ ⴹⵔⴰⴱⵍⵙ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ