Jump to content

Wp/zgh/ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ
ⵡⵉⵀⵔⴰⵏ, ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Oran) ؛، ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵍⴱⴰⵀⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ، ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖⴰⴼ 432 ⴽⵎ² ⵅⴼ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ، ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ .

ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴷⴰ ,ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵔⵊⴰⵊⵓ (420 ⵎⵉⵜⵔ), ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⴽⵉⵍⴰⵏⵉ. ⵢⵣⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵖⴰⴼ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵅⵓⵔⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⵔⴰⵃⵢ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵜⵉⵙⵎⴰⵏ ⵜⵓⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⴰⵙ ⵍⵄⵉⵏ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ 852,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2009 ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ 1.648.642 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵎⴽ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵡⴹ ⵖⵔ 4,8 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2008.