Wp/zgh/ⵟⵟⴰⵀⵔ ⵄⴰⵛⵓⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵟⵟⴰⵀⵔ ⵄⴰⵛⵓⵔⴰ
Jump to navigation Jump to search

ⵟⵟⴰⵀⵔ ⵄⴰⵛⵓⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ, ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵛⵛⴰⵡⵢⴰ, ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵉⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ. ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ. ⵟⵟⴰⵀⵔ ⵄⴰⵛⵓⵔⴰ ⴷ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⵍⵓⵡⵔⴰⵙ.

ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵟⵟⴰⵀⵔ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵛⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴰⵢⵓ 1965, ⵉⵣⴷⵖ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1976, ⵉⵏⴳⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵓ 1996.

ⵜⵓⵖⴰ ⵜ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵉⵔⴽⵉⵙⵏ, ⵉⴼⵍⵙ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴷ-ⵜⴰⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴷⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⴷⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵄⴰⵛⵓⵔⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵡⴰⵡⵏ ⵢⵉⵔⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵡⵜ ⴰⵡⴷ ⵖⴼ ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ.

ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵄⴰⵛⵓⵔⴰ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵉⵙⴽⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵡⵜ ⴷⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988/89 ⴷ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⴰⵏⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⵏⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵔ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ 20 ⴰⴱⵔⵉⵔⵍ ⵙ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴱⴰⵜⵏⵜ.

ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵟⵟⴰⵀⵔ ⵙ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵓⵔⴰⵙ ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⵉ ⵢⵉⵟⵟⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ , ⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵄⵄⵓⵕⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⵣⵣⴻⵣ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵓⵔⴰⵙ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⵟⵟⴰⵀⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⴱⵢ ⴰⵙⵖⵔⵔⴷ ⴰⵄⵕⵓⴱⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⴷⴰ ⴰⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ... ⴰⵢⵏⴰ ⴰⴼ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵅⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ.