Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ)
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: Ελληνικά) ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵉⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴽⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ. ⵖⵓⵔⵙ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜⵜⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, 15 ⴰⵔ 12 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ, ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽⵇⵓⴱⵔⵓⵙ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴳⴰⵏ ⵉⵡⴳⵔⵉⴽⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ.

ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ

ⵜⵏⴼⵍ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3000 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵜⵣⵔⵉ ⴳ ⴽⴽⵓⵣⵜ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ: ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵜⴰⴽⵡⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⴽⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⵏⴰⵃⵢⴰⵏ, ⵉⴷⵃⵉⵏⴰ ⵜⵉⵎⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ.

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ

Le ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴰⵣⴰⴽⵓⵜⵉⵣⵉⴽⵜ, ⵙⴳ 1000 ⴰⵔ 330 ⴷⴰⵜ ⵄⵉⵙⴰ. ⵜⴱⴹⴰ ⵖⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ. ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴰⵔ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ, ⴰⵎ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ.

ⵜⴰⴽⵡⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ

ⵜⴰⴽⵡⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ (« ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵜ ») ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙⴳ 330 ⴷⴰⵜ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⵔ 330 ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴳ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴳ ⵉⴱⴰⵍⴽⴰⵏⵏ, ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵜⵍ ⵏ ⵉⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ, ⴳ ⴰⵏⴰⵜⵓⵍⵉ, ⴳ ⵎⵉⵚⵔ, ⴳ ⵙⵉⵔⵉⵏⴰⵢⵉⴽⴱⴰⴽⵜⵔⵢⴰⵏ.

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵥⵓⵏⵜ

ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⴽⵡⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵥⵓⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ 'ⵜⴰⵎⴱⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⵏⴳⴰⵔ 330 ⴰⵔ 1453, ⴷ ⵉⵡⵏⴰⴽ ⵙ ⵜⵜ ⴹⴼⵉⵔⵏ (ⵜⴰⵎⴱⴱⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵉⵙⵉ, ⴷⵉⵙⴱⴱⵓⵜⴰ ⵏ ⵉⴱⴱⵉⵔⵓⵙ, ⵜⴰⵎⴱⴱⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⴱⵉⵣⵓⵏⴷ, Despotat de Morée et Principauté de Théodoros). ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴹⴼⵉⵔ ⴰⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⵡⵏⴰⴽ ⴰⴷ[2] :

 • ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵜ », ⴰⵔ ⵜⵜ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ;
 • ⵢⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⵜ l'Ακολουθική Ελληνική (« grec liturgique »), ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⵔⴳ;
 • ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏⵜ Μεσαιωνικές δημοτικές (« ⵜⵉⵎⵓⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴼⴰⵏⵉⵏ »), ⴳⴰⵏ ⵜⵜ :
 1. Έλλαδική (« helladique », ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ l'ⵉⵊⵉⴽⵓⵏⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏⴱⵓⵍ), ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ,
 2. Κατωιταλιώτικη (« italiote », ⴳ ⴽⴰⵍⴰⴱⵔⵙⵉⵙⵉⵍ) ⵉⵣⴹⴰⵔ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⴳⵔⵉⴽⵓ,
 3. Ποντική (« pontique »,ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵢⵓⵏⵉⵜ ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵜⵜⵉⴽⵜ), ⴰⵙⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⴱⴱⵓⵏⵜⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ,
 4. Νοτική (« ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ», ⴳ ⵙⵉⵔⵉⵏⴰⵢⵉⴽⵎⵉⵚⵔ), ⵜⵏⵖⵓⴱⴰ,
 5. Ανατολική (« ⵜⴰⵙⵏⵇⵔⵜ», ⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵏⴰⵜⵓⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ), ⵜⵏⵖⵓⴱⴰ.
 6. Γεβανική (« yévanique », ⵙⴳ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ יון Yāvān ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ« ⵉⵢⵓⵏⵉ », ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴳⵔⵉⵛ), ⴰⵔ ⵜⵜⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵓⵜⵏ (ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⵉⴽⵏ) ⴷ ⵜⵏⵖⵓⴱⴰ.

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ

ⵙ ⵓⵏⵉⵍⵉ, ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰ ⵜⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⴳ 1913 ⴳ ⵉⴱⵍⴽⴰⵏⵏ, ⴷ ⴰⵏⴰⵜⵓⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵇⵔ ⴰⵎⵓⵥⵓⵏ.
ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⵍⵏ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ; ⴰⵏⵉⵍⵉ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ.

ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵜⴽⴽⴰⴷ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⵓⵥⵓⵏⵜ, (ⵏⵖ ⵔⵓⵎⴰⵢⴽ) ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵢⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴷ ⴳ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ ⵣⵖ 1453, ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵎⵏⵛⴽ ⴳ ⵓⵏⵇⵔ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⴳ principautés danubiennes. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⵉⴽ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ : ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵜⵉⴽⵜ ⵏⵖ « ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ », ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴷ ⴳ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ, ⴽⴰⵜⴰⵔⵉⴱⵓⵙⴰ (καθαρεύουσα) ⵏⵖ « ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵃⵓⵔⵔⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ » ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⴰⵔⴰⴽⴰⵍⴳⵔⵉⴽⵓ ⵏ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵎ ⴽⴰⴱⴱⴰⴷⵓⵙⵢⴰⵏⴰⵏⴰⵜⵓⵍⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵙⵔⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⴽⴰⵙⵢⴰⵜ. ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵜⵉⴽⵜ ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵔⵉⵜⵡⴰⵜⴰⵇⵓⴱⵔⵓⵙⵉⵜ.

ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⵏⵛⴽ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵔⴽⵉⵜ: ⴳ ⵎⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⵔⴰⵣⵢⴰⵜⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ « ⵜⴰⵡⴰⵖⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ » ⵏ 1923 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵔⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵣⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⵔⴰ ⵜⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴱⵔⵓⵙⵜⵉⵏⵉⴷⵄⵙ. ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵉⵛⵇⵇⴰ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵖⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ, ⵎⴰⵛ ⵖⴰⵙ ⵖⴼ « ⵓⵖⵔⴼ » ⴰⴳⵔⵉⴽ, ⵔⴰ ⴷ ⴳⵉⵏ 5000. ⵎⴰⵛ ⵔⴰ ⴷ ⴳⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⴷⵜ. ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵏ ⵉⴷⵃⵉⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵏ. ⵎⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⵉⴷⵏ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴱⵔⵓⵙⵜⵉⵏⵉⴷⵓⵙ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ, ⴷ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵏⴱⵓⵍ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⴱⵜⵔⵢⴰⵔⴽⵜ ⵏ ⴽⵓⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏⴱⴱⵓⵍ, ⵎⴰⵛ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵚⵏⵉⵄ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ, ⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵜⵜⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵡⵏⴽ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⴰⵍⴰⵢⴽⵉ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵇⴱⴰⵍ ⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ. ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⵜⵙⵓⵔⵓⴼⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

 1. M. Hatzopoulos, « Le parler des anciens Macédoniens », La Macédoine, Géographie historique, Langue, Cultes et croyances, Institutions, De Boccard, Paris, 2006, ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ:35-51.
 2. Francis T. Gignac, The Koine is the direct ancestor of medieval and Modern Greek, Oxford University Press Inc. 1993.

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ