Wp/zgh/ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ

ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ: 29°42′00″N 9°43′37″W / 29.70000°N 9.72694°W / 29.70000; -9.72694
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵄⴰⴱⴷⵍⵟⵉⴼ ⵓⵄⵎⵎⵓ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 74.699 (2014)
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⴰⵢⵜ ⵜⵣⵏⵉⵜ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 85000
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
http://www.tiznit.ma

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ. ⵜⵣⴳⴰⴷ 15 ⴽⵎ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ , ⴳ 81 ⴽⵎ ⵉ ⵓⵏⵥⵓⵍⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⴳ 203 ⴽⵎ ⵉ ⵓⵏⵥⵓⵍⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⴳ 271 ⴽⵎ ⵉ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴳ 553 ⴽⵎ ⵉ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ .

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 74 699 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ.[1]

ⴰⵔ ⵏⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ " ⴰⵢⵜ ⵜⵣⵏⵉⵜ " ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴳ 99 ⴽⵎ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳ 271 ⴽⵎ ⵉ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⴳ 320 ⴽⵎ ⵉ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴳ 620 ⴽⵎ ⵉ ⵕⴱⴰⵟ .

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵙ 15 ⴽⵎ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵙ 81 ⴽⵎ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⴱⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1882, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵙⵓⵍ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵜⵏⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1948. ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ, ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵔⴰⵢⵣⵉⵏⴳⵣ (Risings ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ).

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ

  1. ⴰⵚⵉⴹⵏ ⵏ 2014.