Wp/zgh/ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Les cours de linguistique générale) ⴷ ⵜⴰⵥⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ (1916), ⵜⴻⵜⵜⵓⵎⵓⵇⵇⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵣⴰⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵙⵓⵙⵉⵔ, ⴰⵔⴰⵏ ⵜ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵛⴰⵔⵍ ⴱⴰⵍⵉⴰⵍⴱⵉⵔ ⵛⵉⵀⴰⵢ, ⵙ ⵓⵙⴽⵓⵜⵜⵢ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⵍ ⵙⵓⵙⵉⵔ. ⴰⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓ ⵊⵉⵏⵉⴼ ⴳ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 1906-1907, 1908-1909 ⴷ 1910-1911.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴹⴼⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵔⵓⴱⵉⵔ ⴳⵓⴷⵉⵍ (ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵔⴰⴼⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ, 1957) ⴷ ⵉⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏ ⵏ ⵟⵓⵍⵢⵓ ⴷⵓ ⵎⵓⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ (1967) ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵥⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵖⵏⴰⵏ, ⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵙⵓⵙⵉⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵙⵙⴷⵎⵓ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴱⴰⵍⵉ ⴷ ⵛⵉⵀⴰⵢ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰⴳⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ.

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ[edit | edit source]

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[edit | edit source]