Jump to content

Wp/zgh/ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵢⵉⵏ)
Wp > zgh > ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⴰⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ.

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ , ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ (CIIM)، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1964. ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵜⵙⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1968 .

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1978، ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴹⴰⵃⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.[1] ⵜⴱⵕⵕⵃ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵓⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵅⴷⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ".[2] . ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1982.[3] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⴼⴽⴰⵏ ⵍⵄⴼⵓ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. 1.0 1.1 Javier Nart i Antonio Cubillo (MPAIAC)
  2. History
  3. MIPT Terrorism Knowledge Base MIPT Terrorism Knowledge Base