Wp/zgh/ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵉⵏⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ, ⵉⵎⵉⵥⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ, ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⴰⴳⵯⵎⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵓⴷⴷⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵣⵎⵣ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵉⵥⵕⵉⵜⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵙⵓⵍ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⴰⴽⵓⴷ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵏ , ⴷ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵓⵏⵜⵉⵎⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴽⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⴱⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵉⵏⵛⵛⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴷ ⵕⵕⵡⴰⵢⵚ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵉⵙⵎⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵙ ⵓⵔⵔⴽⵣ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵜⴰⵏⴰⴽⴰ, ⴰⵙⵢⴼⴰ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵎⵔⴳ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴰⵍⵍⵉ ⵉⵏⵣⵣⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⵉⵥⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴳⵏⴰⵡⵉⵜ, ⵄⵉⵙⴰⵡⴰ, ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⵃⵓⵏ, ⴷ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⴰⵡⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴷ ⵍⵃⵍⵇⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ.

ⵜⴱⵖⵓⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵛⵛⴰⵔ ⴳⵔ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵢⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⴷⵉⵔⵙⵏ ⵉⵡⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵡⵙⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⵣⵔⵓⴼⵏ ⴷ ⵉⵡⴼⵔⵉⵇⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵉ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ.

ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 12 ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ, ⵙⴳⵉⵙⵏ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ( ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵛⵎ 2008), ⴰⵙⵎⵙⵜⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ( ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵛⵎ 2010) , ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵔⴷⵍⵉⵎ ⴳ ⵚⴼⵕⵓ ( 2012), ⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴽⵉⵔⵉⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ( 2014) , ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⴽⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⵏⴰⵡⵉⵜ ( 2019), ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ( ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵛⵎ 2020) , ⵜⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵡⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ 2021.

ⴰⵡⴷ ⴰⵔⴽⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔⴽⵣ ⴰⵏⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⵔⴰⵎ, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴰⵎ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵃⴹⵓ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⵍ.

ⴰⴱⵖⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵡⴷ ⵓⴱⵔⵓⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ( ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⴰⵎ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⴷⴼⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ. ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⵎⴷⵉ, ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⵡⴰⴷⴼⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳ ⵏⵥⵕⴰ ⴰⴱⵖⵔ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⵣⴷ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵖⵓⵔⵏⵖ ⵏ ⵓⵢⵜⵍⵉ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎ, ⵓⵔ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴱⵣⵣⵉⵣⵣ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵔⴰ ⴳⵉⵜⵏⵖ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵉⵎⴽⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵉⵙ ⵜⵜⵡⴰⵥⵕⴰⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⴷⵣⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏⵏ, ⴰⴷ ⵙⵉⵙⵏ ⵢⴰⵛⴽ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵥⵕ ⵜⵏ ⵢⴰⴼ ⵜⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴽⵓⵏⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵎⵔ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵏⵙⵉⵟⵟⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵏⴼⴽ ⵉ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 8 ⵉⴱⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴳⴰⵏ:

1- ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ :

ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵥⵥⴰⴹ ⴰⵎⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ

ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵙⵓⵙ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵓⵍⴰ ⴰⵜⵔⴰⵎ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵣⴷⴰⴳ, ⵣⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴷⵉⵙ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴰⵡⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴱⵅⵅⵓⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ 3 ⵜⵓⵙⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⴰⵍⵉⵏ : ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ , ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴰⴽⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ( ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)

2- ⵜⵉⵏⵓⵎⴰ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵛⴷ, ⵜⴻⵜⵜⵓ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵔ. ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰ ⴰⴷ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴳⴳⵉⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴹⵓⴼ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴷⵔ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⴷⵖⵏⵜ ⵇⵇⵉⵎⵏⵜ ⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏⵜ , ⵜⵜⵡⴰⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵏⵓⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵉ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⵓⵎⵉⵜⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵓⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵙ ⵅⴼ ⵓⴼⵙⵔ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

3- ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵍⵖⵔⴰⵏⴳⴰ ⵜⴰⵎⵊⵊⵓⴹⵜ

ⵉⵙⵎ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵍⴽⵔⵉⵄⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ‘ ⵉⴱⵉⵙ’ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵢⴰⴼⵓⴹ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵔ ⵙⵓⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵔⵉ ⴷ ⴷⴷⵡⵉⵔⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⴼⴹⴰⵢⵍ, ⴳⴰⵏ 600 ⵏ ⵓⴳⴹⵉⴹ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴼⵓⴹ, ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵥⵕⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵃⴹⵓ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⴳ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ, ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜⵉⵏ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵉⵏⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ.

4- ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵊⴳⴰⵍ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⴷ

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴰⵚⴱⴱⴰⵍⵎⴰⵚ , ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵙⵓⵙ ⴳ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⴷ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⴷⴼ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵉⴷⵉ ⵙ ⵡⴰⴼⵓⴹ, ⵓⴼⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵜⴳ ⴷⵖⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴼⵔⴳⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵉⵡⵙ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵏⴱⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴳ ⴷⵖⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵃⵎⴰⴷ.

5- ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵡⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ :

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵡⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⴽⵏⵏⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⴼⵜ ⴳ ⵙⵓⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵙⵔⴰⵙⵏ ⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴰⵎ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵜⴰⴽⵓⵜⵉ ⵉ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ ⴰⵡⵎⵕⴰⴱⵟ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙⴽⴰ ⵜⵜ, ⵜⵜⵓⵏ ⵜⵜ ⴷⵖⵉ, ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

6- ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵜⴰⵄⵍⵍⴰⵜ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵙⴰⵏ ⵍⵇⵕⴰⵏ

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵍⵇⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⵉⵡⵛⵜ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵙⴰⵏ ⴽⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵙ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵙ 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵙ ⵓⵙⵓⴼⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵙⴰⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ, ⴳⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴼⴹⵏ ⴰⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵙⴰⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵏⵏ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⴽⴽⴰ 200 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵉⴷⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 160 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ.

7- ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵙⵉⵏ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ, ⴷⴷⵔⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵃⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵏⵉⵎⵏ, ⴰⵔ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵍⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳⵔ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ, ⵜⵜⵢⴰⴽⴰⵔⵏⵜ ⵉⵊⵊⵍⵓ ⴽⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳⵉⵙ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔ ⵖⴰⵙ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵏⵓⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⵙⵙⴰ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ.

8- ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵙⵓⵙ ⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵔⵍⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵙⵉⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⴳⵓⵔⵔⵎⵜ ⴷ ⵜⵎⵀⵉⵡⵛⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴳⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ, ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵃⵙⵓⵏ ⵜⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵥⵢⴰⵕ, ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵣⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⴷⵓⵙ, ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵡⵣⵏⵜ ⵜⵓⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵥⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵜⴽⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ , ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵢⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ