Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵢⴰⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⴰⵡⴰⵍ. ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴳⵍⴰⵎⵜ. ⴰⵙⵓⵏⴹ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵍⵓⴳⵏ, ⵎⵄⵏⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵜⵜⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵙ ⵉⵏⵎ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⵊⵕⵓⵎⵏ. ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵍⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵎⴽⴷⴰ ⵜⴳⴰ ⵓⵔ ⴷ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵜ ⵜⴳ.

ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⵍⵙⴰⴼⵏ ⴰⵎ ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵇⵇⵍ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⵢⵉⵡⵙ ⵡⴰⵍⴰ ⴼⵉⵔⴷⵉⵏⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ ⴳ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ (1916) ⵉⴷⵡⵍⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⴰⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ[1],[2] ⵉⵙⵙⴽⵎⵔ ⴰⵙⵙⴷⵡⵏ ⴰⵥⴽⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ[3]. ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉ ⵢⵓⵡⵙ ⴳ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⴰ, ⵉⵙⵔⵙ ⵏⵓⵡⴰⵎ ⵛⵓⵎⵙⴽⵉ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵡⵜ, ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ (modèle) ⵏ ⴳⵔ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴳⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⵖⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵖⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏⵏ:

 • ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⴷⴰⴽⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵣⴳⵔⴰⴽⵓⴷⵜ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⴰⴳⴷⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ, ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵀⴰ, ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⴰⵣⵔⴰⵡ ⴰⵣⴳⵔⴰⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵉⴳⵍⵎ ⵉⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵥⴽⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ;
 • ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⵙⵉⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵔⵉⵜ ⵜⵣⵔⵔⵡ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵢⵓⵡⵏ (individuelle) ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴹⵉ ⵜⵉⵔⵎⵙⴽⵉⵍⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵣⵉⵢⵜⵏ;
 • ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵙⴰⵜⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵉⵏ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⴰⵡⵙⴰⵜⴰⵍ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⴷ ⵖⵔ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵏⵙⵓⵇⵇⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵔⵉⵜ

ⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⴱⵟⵟⵓ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵔⵉⵜ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵉⵎⴰⵏⵏ:

 • ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⴰⵡⵎⵙⵍⵉ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ;
 • ⵜⴰⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵓⵏⵉⵎⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ;
 • ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵉⵎⵏ;
 • ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⴰⴷⴷⵙⵜ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵉⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵏⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ;
 • ⵜⴰⵙⵏⴰⵏⴰⵎⴽⵜ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵉⵎⵏ, ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ;
 • ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵎⴽⵜ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵏⵖ ⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ;
 • ⵜⴰⵙⵏⵙⴰⵜⴰⵍⵜ : ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ (ⵓⵙⴽⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵖⵓⵏ ⵏⵖ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ) ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ;
 • ⴰⴽⵜⵓⵜⵔ: ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⴰⴽⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⴽⵓⴷⵜ

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⴳⴷⴰⴽⵓⴷⵜ ⵜⴻⵜⵜⵙⴰⵍⴰ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏⵜ (ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵡⴰⵙⴰ), ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⴽⵓⴷⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵜⵣⵔⵔⵡ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵜⴻⵜⵜⵏⴼⴰⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ - ⵎⴽ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵉⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵖⵔ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ (ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⵎⵣⵔⵓⵢⵜ), ⵉⵙ ⴷ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ (ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵔⵜ), ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ — ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵙ ⵉⵙⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ[4]. ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵡⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ. ⵉⵥⵍⵉ ⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴰ ⵙⴳ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵢⵉⵥⵍⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵖⴼ ⵜⵏⴷⴰⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴹⵏⴻⵏ ⵎⴰⵙ ⵏⵜⵎⵏⵜ (ⴰⵎⵎ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ).

ⵉⵥⵍⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵖⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⵙⵓ ⴰⵡⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⵜⵥⴹⴰⵔ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ (ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⵏⵖ ⵜⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ: ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵜ) ⵏⵖ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍ (ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵉⵏ: ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵡⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⴱⵍⴽⴰⵏⵜ).

ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵔⵉⵜ, ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⵍⵎ, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵙⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵙⵏⵙ ⵖⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵏⴰⵟⵟⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ, la dictionnairique, la synthèse ou la reconnaissance vocale (ces deux dernières approches étant ensuite utilisées en informatique pour fournir des interfaces vocales, par exemple), l'intelligence artificielle.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵡⵙⴰⵜⴰⵍⵜ

ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⵢⵓⵡⵏ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⴰⵎⵜ, ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵏⴹⴰⵏⵜ

ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ

ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⵉⵏⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔⵏ:

 • ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵓⵔ ⵜ ⴳⵉⵏⵜ;
 • ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵏⵣⵍ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵔⴱⵉ ⵖⴼ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ;
 • ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⵎⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵍⵍⵉ un module ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵔ ⵏⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⴰⵎⵔ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ.

ⵢⵢⵉⵀ, ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⴳⵔⵉⵡ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵣⴰⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵡⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⵙⴽⵉⵔⵏ ⵡⵓⴳⵔⵉⵡⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⵔⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⴼⵉⵏ. ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵊⵔⵔⵓⵎⵜ, ressortit pleinement à la linguistique. ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ , ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵏⴻⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⵓⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⴱⴹⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⴰⵢ ⵖⴼ ⵓⵎⵉⵡⴰⵏ: ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ legs ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ g ⵜⴰⵙⵏⵥⵖⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵙⵓⵙⵔⴰ ⵙ /lεg/, ⵙ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵜⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵜ ⵜⵜⵙⵓⵙⵔⵓⵏ ⵙ /le/.

ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⴳⵔⵥⵍⴰⵢ

ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ

ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵉⴼⵓⴽⴽ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵢⴰⴽⵓⴱ ⴳⵔⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⵎⵙⵏ ⵉⴳⵍⵎ, ⴳ 1822, ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⴰⵢⵏ ⵉⵟⵟⴰⵙⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵔⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ (ⵉⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵍⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴳⵔⵉⵎ). ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ, ⴽⴰⵔⵍ ⴼⵉⵔⵏⵔ, ⴰⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ, ⴰⵡⴳⵓⵙⵜ ⵛⵍⴰⵢⴽⵔ, ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵔⵉ ⵏ ⵛⵜⴰⵎⴱⴰⵡⵎ (Stammbaumtheorie) ⴷ ⵢⵓⵀⴰⵏⵙ ⵛⵎⵉⴷⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵡⵉⵍⵏ (modèle par vagues) ⴳ 1872.

ⵉⵣⵎⵔ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵥⵔⵙⴽⴰⵡⴰⵏⵜ (ce terme lui étant postérieur) et, pendant longtemps, comme le père de la linguistique moderne. Il s'est opposé au behaviorisme.

ⵉⴷⵡⴰⵔⴷ ⵙⴰⴱⵉⵔ, ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ, ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴼ. ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ, ⵉⵙⵎⵔⵏⵉ, ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10, ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵜⵉⵎⵎⴰⵙⵖⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵖⵥⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵔ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ. ⵜⵣⵎⵔ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵉⴼⴽⴰ ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⴼⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴳⵍⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1920, ⵔⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⴽⵓⴱⵙⵓⵏ fut l'un des chefs de file du formalisme russe et du Cercle linguistique de Prague (invention de la phonologie).

ⴳⵓⵙⵜⴰⴼ ⴳⵉⵢⵓⵎ, ⵙ ⵜⵎⴳⵍⴰ ⵉ ⵙⵓⵙⵉⵔ, ⵉⵣⵔⵡ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵓⵎⴰⵏⵜ (phénoménologique) (ⴰⵣⵎⵣ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴳ, 1929). De nombreux adeptes perpétuent ou redécouvrent aujourd'hui sa théorie.

Le modèle formel du langage développé par ⵏⵓⵡⴰⵎ ⵜⵛⵓⵎⵙⴽⵉ, ou grammaire générative et transformationnelle, s'est développé sous l'influence de son maître distributionnaliste, Zellig Harris, lequel suivait déjà fortement les préceptes distributionalistes de Leonard Bloomfield. Ce modèle s'est imposé depuis les années 1960 dans le domaine de la linguistique cognitive (compétence et performance).

ⴷⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉ, chef de file du fonctionnalisme, sont notables, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏ ⴳⵓⵙⵜⴰⴼ ⴳⵉⵍⵓⵎ, ⵜⵉⵏ ⴰⵏⵟⵡⴰⵏ ⴽⵓⵍⵢⵓⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵍⵓⵙⵢⴰⵏ ⵜⵉⵙⵏⵢⵉⵔ.

La linguistique n'exclut pas forcément le grand public, pas plus que la sémiotique : témoins les ouvrages de vulgarisation d'Henriette Walter ou d'Umberto Eco.

ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵔⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⴽⵓⴱⵙⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⴷⵎ (modèle) ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⵏⵢⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (agents de communication).

ⵉ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ, ⴽⴽ ⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ

ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ

ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⴹⵔⵏ ⵉⵇⵎⵔⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ

ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵉ ⵉⵥⵍⵉ, ⵓⵔ ⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵍⵜⴰⵖⵏ ⵢⵉⵔⴰⵡⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⵉⵔⵉⵡⵏ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵏⵥⵔⵔⴰ ⴰⴼⵍⵍⴰ. ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⴰⵍⵏ, ⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⴳⵏ « ⵉⵥⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵏⵣⵔⵔⵡ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⴰⵡ 07 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ » ⵉ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ « ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵏ ⵢⵉⵥⵍⵉ ⴰⴷ ». La linguistique ainsi considérée ne renvoie pas à l'apprentissage des langues étrangères (à moins que cet apprentissage ne permette de créer des modèles formels de description des langues). Elle n'inclut pas non plus l'étude littéraire.

En règle générale, il convient de prendre conscience qu'un linguiste n'est pas forcément un polyglotte. En effet, la maîtrise complète d'une langue n'est pas une condition nécessaire (ni même suffisante) pour étudier et décrire certains aspects de son fonctionnement (c'est, par exemple, le cas en phonétique, où l'étude de la production des sons d'une langue n'implique pas la connaissance de sa syntaxe). Lorsqu'un linguiste s'intéresse à une langue dont il n'est pas particulièrement familier, il consulte généralement des locuteurs natifs, que l'on appelle des informateurs.

ⴳ ⵜⵙⴷⵎⵓⵜ

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

 1. L'actualité du saussurrisme. ⴰⵍⴳⵉⵔⴷⴰⵙ ⵊⵓⵍⵢⴰⵏ ⴳⵔⵉⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⵏ "ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵜⴰⵢⵜ" (ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵢⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, 1956, ⵟ° 24, ⵜⴰⵙ. 191-203).
 2. ⴳⴰⴱⵔⵢⵉⵍ ⴱⵉⵔⴳⵓⵏⵢⵓ, Cours de linguistique générale, Ferdinand de Saussure, ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵓⴷⵜ.
 3. ⵊⵉⵏ ⴱⵢⵉⵔ ⴽⵓⵎⵉⵜ, ⴱⵓⵍ ⵔⵉⴽⵓⵔ, « Langage philosophies du », ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵓⴷⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2014.
 4. ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⵙⵓⵙⵉⵔ, ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵙ. 138-140.