Jump to content

Wp/zgh/ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ, ⴷ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵏ.

ⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵔⵓⴷⵓ ⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼ ⴷ ⵓⵔⴰⴽⴰⵍ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ

ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⴽⴽⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ,ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵜⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵊⵢⵓⵍⵉⴽⵜ ⵏⵖ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵔⵉⵊⵢⵓⵍⵉⴽⵜ).

ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ «ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ» ⴷ «ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ»

ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵙⵙⵉⴹⵉⵏⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵢⵉⵍⵍⵉ ⴳⵔ «ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ» ⴷ «ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ» ⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵍⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵜⵓⵊⵊⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏⴰⵏ (ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵏⵜ), ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⴷⴳⴳⵢⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵢⵉⵍⵍⵉ ⴳⵔ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵣⴷⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴷ ⵢⵉⵔⵎ «ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ», ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵉⵣⴷⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵓⵣⴷⵉⵔ ⴷ ⵢⵉⵔⵎ «ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ».

ⵉⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏ