Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⵍⵎ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵍⵖⴰⵏⵉⵏ. ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ, ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵖ ⵉⵍⵉⴽⵙⵉⵎⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ; ⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵏⵙⵔⴰⵙ ⵜⵓⵔⴷⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴷ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ.

ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ; ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⵏⵖ les formules ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖⵏ ⵎⵍⵉⵃ. ⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ, ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵊⵔⵔⵓⵎⵉⵏ ⵜⴰⵍⵊⵉⴱⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⵜⵓⵙⵍⴹⵏ ⵙ ⵉⵏⴱⴹⵉⵎⴰⵏⵏ.