Wp/zgh/ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ (ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ (ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ)
Jump to navigation Jump to search
LMAN-yallah, heading to Talsint.jpg

ⵢⵣⴳⴰ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ (ⵙ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ: تالسينت) ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴳ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ، ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 11000 ⴽⵎ² ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵎⵉⵙⵓⵔ ⴷ ⵓⵡⵟⴰⵟ ⵍⵃⴰⵊ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵙⴳ ⵎⵓⵄⵜⴰⵔⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵔ ⴽⴰⵔⴰⵎⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ 7.601 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ 2004). ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵜⵓⵔⵜⴰⵜⵉⵏ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵖⴰⴼ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵉⵙⵎ ⵓⵙⵍⵉⴳ : ⴰⴼⵟⵏ، ⴰⵙⵔⴷ... ⴰⵔⵜⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵖⵣⵡⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵔⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵡⴰⴽⵉⵏ ⵙ "ⴰⴱⵢⴰⵔ" ⴷ"ⵜⵉⵏⴹⵉⵔⵜ" ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⴰ .، ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ : ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⴱⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⵉⵏⵜ.