Wp/zgh/ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴱⴹⴰ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ 48 ⵏ ⵉⵎⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴽⴰⵍⵏ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵣⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔ 1968). ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⴷⵖ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⵖⴼ ⵜⵥⵓⵢⴰⵔ.

48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵟ° 84-09 ⵏ 4 ⴼⵓⵔⴰⵔ 1984 ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ (JO ⵟ° 6 ⵏ 7 ⴼⵓⵔⴰⵔ 1984), ⵉⵇⵇⵏ ⴳ 48 ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷⴳⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ, ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ (ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵢⴰⵔ (ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ

 
ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ

 
ⵓⵟⵟⵓⵏ
ⵏ ⵜⵥⵓⵢⴰⵔ
 
ⵓⵟⵟⵓⵏ
ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
 
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
ⴽⵎ2
 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(1966[1])
 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(1977[2])
 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(2008[3])
 
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉⵜ (ⵎⵣⴷ./ⴽⵎ2)
(2008)
01 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷⵖⴰⵖ 11 28 +439,700, +0106,527, +0137,491, +0399,714, 0.94
02 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵍⴼ 13 35 +004,795, +0339,161, +0492,807, +1,002,088, 209
03 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⵟ 10 24 +025,057, +0102,172, +0148,418, +0455,602, 18
04 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵎ ⵍⴱⴰⵡⴰⵇⵉ 12 29 7,638 +0229,872, +0305,717, +0621,612, 81
05 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵜⵏⵜ 21 61 12,192 +0373,086, +0513,500, +1,119,791, 92
06 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ 19 52 +003,268, +0428,912, +0511,600, +0912,577, 279
07 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵉⵙⴽⵔⴰ| 12 33 +020,986, +0212,894, +0329,912, +0721,356, 34
08 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵛⵛⴰⵔ 12 21 +162,200, +0084,550, +0126,500, +0270,061, 1.7
09 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ 10 25 +001,575, +0297,289, +0500,994, +1,002,937, 591
10 Wilaya de Bouira 12 45 +004,439, +0259,369, +0374,267, +0695,583, 157
11 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵖⴰⵙⵜ 7 10 +556,185, +0030,024, +0042,096, +0176,637, 0.32
12 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⵙⵙⴰ 12 28 +014,227, +0231,067, +0306,814, +0648,703, 46
13 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⵎⵙⴰⵏ 20 53 +009,061, +0413,947, +0535,807, +0949,135, 105
14 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵔⵜ 14 42 +020,673, +0315,829, +0407,330, +0846,823, 41
15 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ 21 67 +002,956, +0523,632, +0701,976, +1,127,608, 316
16 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ 13 57 +001,190, +0994,751, +1,587,888, +2,988,145, 2,511
17 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⴼⵍⴰ 12 36 +066,415, +0241,849, +0332,535, +1,092,184, 46
18 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⵉⵊⵍ 11 28 +002,577, +0238,119, +0342,535, +0636,948, 247
19 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵟⵟⵉⴼ 20 60 +006,504, +0474,729, +0686,540, +1,489,979, 229
20 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴰⵢⴷⴰ 6 16 +006,764, +0115,548, +0143,786, +0330,641, 49
21 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ 13 38 +004,026, +0325,071, +0466,932, +0898,680, 223
22 ⵜⴰⵡⵉⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ 15 52 +009,096, +0251,255, +0321,890, +0604,744, 66
23 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ 6 12 +001,439, +0218,638, +0350,032, +0609,499, 424
24 ⵜⴰⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⴰ 10 34 +004,101, +0220,161, +0276,998, +0482,430, 118
25 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ 6 12 +002,187, +0348,136, +0478,339, +0938,475, 427
26 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ 19 64 +008,866, +0363,794, +0475,847, +0819,932, 92
27 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵖⴰⵏⵎ 10 32 +002,175, +0272,208, +0360,918, +0737,118, 325
28 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵙⵉⵍⴰ 15 47 +018,718, +0298,943, +0416,723, +0990,591, 53
29 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⴽⴰⵔⴰ 16 47 +005,941, +0312,601, +0407,663, +0784,073, 132
30 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ 10 21 +211,980, +0121,391, +0197,332, +0558,558, 2.6
31 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵉⵀⵔⴰⵏ 9 26 +002,121, +0451,258, +0691,660, +1,454,078, 688
32 Wilaya d'El Bayadh 8 22 +078,870, +0071,413, +0114,794, +0228,624, 3.2
33 Wilaya d'Illizi 3 6 +285,000, +0010,757, +0012,078, +0052,333, 0.18
34 Wilaya de Bordj Bou Arreridj 10 34 +004,115, +0231,063, +0309,303, +0628,475, 160
35 Wilaya de Boumerdès 9 32 +001,356, +0280,998, +0439,647, +0802,083, 504
36 Wilaya d'El Tarf 7 24 +003,339, +0123,624, +0193,497, +0408,414, 122
37 ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ 1 2 +159,000, +0004,500, +0007,417, +0049,149, 0.31
38 Wilaya de Tissemsilt 8 22 +003,152, +0132,910, +0264,240, +0294,476, 93
39 Wilaya d'El Oued 12 30 +054,573, +0169,026, +0259,947, +0647,548, 12
40 Wilaya de Khenchela 8 21 +009,811, +0128,619, +0189,026, +0386,683, 40
41 Wilaya de Souk Ahras 10 26 +004,541, +0172,988, +0225,669, +0438,127, 95
42 Wilaya de Tipaza 10 28 +001,605, +0284,365, +0450,598, +0591,010, 273
43 Wilaya de Mila 13 32 +003,407, +0303,174, +0378,655, +0766,886, 220
44 Wilaya d'Aïn Defla 14 36 +004,891, +0282,138, +0391,437, +0766,013, 156
45 Wilaya de Naâma 7 12 +029,950, +0060,717, +0082,555,} +0192,891, 6.5
46 Wilaya d'Aïn Témouchent 8 28 +002,379, +0172,521, +0219,263, +0371,239, 156
47 Wilaya de Ghardaïa 9 13 +086,105, +0103,730, +0162,486, +0363,598, 4.2
48 Wilaya de Relizane 13 38 +004,870, +0292,674, +0368,512, +0726,180, 152
ⴰⵖⵔⵓⴷ 548 1541 +2,375,161, +12,022,000, +16,948,000, +34,080,030, 14

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ[edit | edit source]

  1. Office National des Statistiques, Tableau 18 : Répartition de la population algérienne résidente selon la strate de la wilaya, RGPH 1966 (Revue statistiques n°35)
  2. Office National des Statistiques, Tableau 18 : Répartition de la population algérienne résidente selon la strate de la wilaya, RGPH 1977 (Revue statistiques n°35)
  3. Office National des Statistiques, Population par sexe, âge et Wilaya. Consulté le 17/01/2011.