Wp/zgh/ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ
ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵉⵙⵎ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵏ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵔⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵖⵥⵏⴰⵏⴻⵏ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⵍⴰⵍⵏ

ⴷⵉ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵙⵏⵎⴹⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⵔⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ (ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⴷⴰ) :