Wp/zgh/ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ
Jump to navigation Jump to search

ⵉⵍⵓⵍ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴳ 16 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1956, ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵢⵓⵎⵣ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987. ⵢⵓⵎⵣ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ, ⴷ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵜ.


ⵉⵖⵔⴰ ⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴷ ⵍⴼⵉⵇⵀ ; ⵢⴰⵎⵣ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1983 ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ; ⴷ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⴰⵜ ⴳ ⵍⴼⵉⵇⵀ ⴷ ⵍⵓⵚⵓⵍ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1987 , ⴷ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⴰⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵔⴱⴰⵟ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1999. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ (1987- 1999) ⴷ ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⵛⵉⴷ (1994-1997).


ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ; ⵉⴳⴰ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ (1999-2004), ⴷ ⴰⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴳⵙ (ⵉⴱⵔⵉⵔ 2004 ⴰⵔ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2008) , ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷ (2008-2017)


ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ (2012-2013).

ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵢⵓⵎⵣ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜⵉⵏ , ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵣⵍⵉⵏ.

ⵉⵙⵜⵉⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵎⴰⵔⵙ 2017 ⵉ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.