Wp/zgh/ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵖ

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵓⵎⵉⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵖⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵎⵉ ⵏⵔⵏⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵜ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴽⴷ 0 ⵖⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵖⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ. ⴷⴰ ⴰ ⵙⴳ ⴷ ⵉⴷⴷⵉ ⵢⵉⵙⵎ « ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵖ ». ⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⵓⴼⵔⴰⵔⵏ (ⵢⵓⴳⵔⵏ ⵥⵉⵔⵓ) ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ : 0, 1, 2, 3… ⴳ ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⴽⴽⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ: 0, −1, −2, −3… ⵓⵎⵎⵉⴷ 0 ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴽⴽⴰⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ[1].

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ, ⵉⵏⵢⵓⴷⴷⴰⵏ ⵍⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴳⵍⵓⵙⴰⴽⵙⵓⵏⵉⵏ, ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵓⵎⵎⵉⴷ 0 ⵍⴰ ⴰⵎⵓⴼⵔⴰⵔ ⵍⴰ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵙ. (cf ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Zero).