Jump to content

Wp/zgh/ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ
ⵓⵔⵢⵓⵙ ⴰⴳⵓⵙⵜⵉⵏ

ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏ ⵓⵔⵢⵓⵙ, (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Aurelius Aogustinos, ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Saint Augustin). ⵢⵉⵡⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵍⵙⵓⵙⴼⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⵍⵓⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵙⵜ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ) ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 354 (ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: 31 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1304) ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 430 ⴷⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ) ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴹⴼⵔ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏⵖ (ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵔⵓⵎⵉ), ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵓⵀⵓ (ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ). ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵏⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ (ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⴰⵔⵓⵎⵉ) (ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Saint Ugustin), ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⵓⵎⴱⵔⵡⴰⵙ , ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⵊⵉⵔⵓⵎ , ⴰⴳⵕⵕⴰⵎ ⴳⵔⵉⴳⵡⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ,ⴷ 33 ⵟⴰⵍⴱ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵜ. ⵉⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵓ 28 ⵖⵓⵛⵜ. ⵓⵔⵜⵓⴷⵓⴽⵙⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓ.