Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1941 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1995 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵔⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⴳ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ، ⵜⵣⵡⴰⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⵣⵣⵏⵣⵉ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⵢⵏⴽⵔ ⵖⵉⵏ ⵅⴰⵢⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵎⵖⴰⵔ، ⵉⴼⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵣⵉⴽ ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵎ ⴰⵢⵜ ⵙⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵃⵎⵍⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵔⴼⴰⵏⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵢⵎⴰⵟⴰⵍ ⵎⴰ ⵢⵣⵡⴰⴳ ⵖⵔ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵢⵔⵡⴰⵍ ⵙⴳ ⵉⵎⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⴹⴼⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵏ 1965 ⴷ ⵓⵔ ⵢⴱⴻⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵔⵏ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1968 ⴳ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵢⵓⵏ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ. ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵢⵙⵓⵍ ⵎⴰ ⵢⴱⴷⴰ ⴷⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵡⵉⵍ (ⵖⴰⵜⴰⵢⴰⵏ ⴰⵙⵡⴰⴷ) ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1964 ⴰⵡⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵔⴳⴰⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵜⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ.