Jump to content

Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵔⵔⴰⴷⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵔⵔⴰⴷⴰ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵔⵔⴰⴷⴰ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: محمّد برّادة, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵔⴱⴰⴹ. ⵉⵏⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵀⵉⴷ.

ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ (1960). ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵎⵎⵉⴳ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵙⴰⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (1962). ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1973 ⵢⵣⵡⴳ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵓⵕⴱⵓⵏ 2. ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ "ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍⴰⵏ"

ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵔⴱⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 1938. ⴰⵏⴳⴳⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵣⵉ 1976 ⴰⵔ 1983, ⵉⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵢⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⴱⵕⵓⵍⵓⴳ". ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵅⴷⵎ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵜⵉⵏⵜⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ

ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ. 1987 ⴰⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵉⴷ ⵉⵔⴳⴳⵯⵍⵏ. 1994 ⴰⵏⴼⴰ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴼⵉⵏⵉⴽ.

ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ. 2002.

ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵊⴰⵕⵉⵏ. 2009.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ. 1971,ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱⵉ.

ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ. 1975, ⵏ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ.

ⵉⵙⵖⵏⴻⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ