Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ
Jump to navigation Jump to search
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1950
ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⴼⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴽⵓⵏⴰⴹ ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 1950 ⴳ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.

ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵏⵔⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵜ « ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵢⵓⵎⵥ ⴳ 2006 ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ[edit]

  • ⴼⴰⵙⵉⵍⵢⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ
  • ⴳⴰⵔ ⵜⴰⴳⵡⵎⴰⵜ
  • ⵓⵎⵉⵢ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ
  • ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ
  • ⵉⵊⵊⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵉ
  • ⵜⵉⵎⵉⵍⵍⴰ ⵉⴼⵔⵙⵏ
  • ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⴼⴰⵡⵏ