Wp/zgh/ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ
ⵓⴷⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ (90) ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, (238 - 148 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ). ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏ. ⵜⵓⵖⴰⵜ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ. ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵟⴰⵊⵏ. ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ. ⵉⵙⵖⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ; ⵉⵙⵎⵎⵔⵏⵉ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ, ⵉⵙⵙⴱⵖⵙ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ. ⵢⵏⵏⵓⵔⵣ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵜⵏ. ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 148, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵇⵙⵙⴰⵏⵟⵉⵏⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ: “ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵉ ⵢⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ”.

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ[edit | edit source]

 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ