Wp/zgh/ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ
ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ
Leonel Galand
ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ 2010
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 11 ⵎⴰⵢ 1920 ⴳ ⴰⵍⵓⵣ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 28 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017
ⵜⴰⵡⵎⴰⵏⵉⵜ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ  
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴱⴷⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ (ⵙⴳ 1941)
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴱⴰⵡⵍⵉⵜ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ ⴱⵉⵔⵏⵉⵜ (ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ 2011)
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴱⵉⵖⵉⵏ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ ⵀⴰⵍⵉⵏ

ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ (Lionel Galand) (1920-2017), ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⴷ ⵓⵎⵥⵔⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷⴰⵍⵓⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1920, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴱⴷⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ[1], ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵕⵓⵎⴰ.

ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵡⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵏ, ⵔⵏⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ 1956 ⴰⵔ 1977, ⵉⴷⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴹⵔⵉ ⴱⴰⵚⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⴳ 1941 ⴰⵔ 1956. ⵉⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1979 ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵍⵍⵉⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵉⵏ (ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ, ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ) ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ (ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ). ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ ⵙⵔⵙⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵜⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏⴳ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵣⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴷⵓ ⴼⵓⴽⵓ.

ⵢⵓⵡⵍ ⴱⴰⵡⵍⵉⵜ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ ⴱⵉⵔⵏⵉⵜ, ⵜⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011[2], ⵓⵔⵓⵏ ⴱⵉⵔⵉⵏ ⴳⴰⵍⵓⵏⴷ ⵀⴰⵍⵉⵏ[3].

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017, ⴳ ⵡⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏ 97 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ[4].

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ

  • Langue et littérature berbères. Vingt-cinq ans d'études, Paris, Éditions du CNRS, 1979.
  • Inscriptions antiques du Maroc - Inscriptions libyques, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1966.
  • Dir., Lettres au Marabout. Messages touaregs au Père de Foucauld, Paris, Belin, 1999.
  • Études de linguistique berbère, Louvain/Paris, Peeters, 2002.
  • Regards sur le berbère, Milan, Centro Studi Camito-Semitici, 2010. (ISBN 978-88-901537-2-3).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://www.archicubes.ens.fr/lannuaire#annuaire_chercher?identite=Lionel+Galand
  2. https://web.archive.org/web/20171029170054/http://www.tamazgha.fr/Pauelette-Galand-Pernet-nous-a.html.
  3. https://prosopo.ephe.fr/paulette-galand-pernet.
  4. http://www.lematindalgerie.com/lionel-galand-est-mort