Wp/zgh/ⵊⵔⴱⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵊⵔⴱⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵃⵓⵎⵜ ⵙⵙⵓⵇ ⴳ ⵊⴰⵔⴱⴰ

ⵊⵔⴱⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ  ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴳ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⵏ ⵇⴰⴱⵙ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵓⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 514 ²ⴽⵎ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ  (ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⴹ 125 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ) ⵜⵢⵓⵙⵎⵎⴰ ⵙ «ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵉⵏ». ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵖⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ 7 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵊⴰⵔⵊⵉⵙ. ⵎⴽ ⵢⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵊⵉⵎ ⵖⵔ ⵊⴰⵔⴼ ⵖⴰⴼ ⵍⴱⵟⴰⵃ . ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵎⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵅⴼ ⴰⴳⵉⴷⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ. ⵢⵙⵙⵓⵙⵎ ⵙⵉⵙ ⴰⵎⵙⴽⵍⴰ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵉⴱⴼⴰⵀⵉⵎ ⴷⵔⵖⵓⵜⵉ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵥⵕⵉⴳ ⴰⴹⵕⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵡⵉⵍ «ⵊⵔⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ». , ⵊⵔⴱⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ  ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 .