Wp/zgh/ⵉⵖⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵖⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵖⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ

(ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⵉⵣⵜ: República de Cabo Verde)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ: ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ

Cântico da Liberdade(ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⵉⵣⵜ)

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ

ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ

ⴱⵔⴰⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⵉⵣⵜ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ

• ⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎⵔⴽⴰⵙ ~80% • ⵉⵙⴳⴳⴰⵏⵏ ~17% • ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ ~3%

ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓⴳ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1975
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 4,033 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

(ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2015)

525,000
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⵓⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ 123.7/ⴽⵎ²
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ

(ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2016)

• ⴰⵖⵔⵓⴷ : 3.649 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[1]

• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ : 6,867 ⴷⵓⵍⴰⵔ [2]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ

(2008)

47.2[3]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ

(2015)

 0.648[4]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵉⵙⴽⵓⴷⵓ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +238
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ CV
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .cv

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. International Monetary Fund.
  2. International Monetary Fund.
  3. GINI index. World Bank.2013.
  4. Human Development Report.2016.pdf