Jump to content

Wp/zgh/ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ
ⴰⵖⴰⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵙⴽⵔ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴱⵉⵍⵉⵏⴳⵙⵍⵉ (Henry Billingsley), 1570

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ Στοιχεία / ⵚⵟⵓⵢⵅⵉⵢⴰ) ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜⵓⵏⵣⴳⴳⴰⵏ, ⵢⵓⵎⵢⵏ 13 ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ, ⴰⵀⴰⵜ (ⵄⵏⵉⵖ ⵉⵙ ⴷ) ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ ⵓⴽⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 300 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄ. ⵢⵓⵎⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ, ⵉⴳⵊⴷⴰ, ⵉⵙⴽⴽⵓⴷⵏⵉⵙⵖⵥⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵜⵓⴽⵍⵉⴷⵜⵜⵥⵕⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰ.

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⵏⵣⴳⴳⵉⵜ ⵉⴳ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ. ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎⵓⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ : ⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵥⵕⴰⴳ (Venise, 1482) ⵓⵔ ⵜ ⵢⵓⴳⵉⵔ ⵖⴰⵙ ⵍⵉⵏⵊⵉⵍ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1000). ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵉⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⴷ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.