Jump to content

Wp/zgh/ⵉⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ
ⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ

ⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ ,(ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Averroès) ⵏⵖ ⴰⴱⵓ ⵍⵡⴰⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵉⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ, ⵏⵖ Cordoue, ⵏⵖ Abu Lwalid Mohamed Ibn Ahmed Ibn Mohamed Ibn ⴰAhmed Ibn Ahmed Ibn Rochd, ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ( أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد ). ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ, ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⴷ ⴰⴼⵍⵙⵓⴼ, ⴷ ⴰⵎⵊⵊⴰⵢ (ⴰⴹⴱⵉⴱ), ⴷⵉ ⵜⵉⴷⵎⵉ …

ⴱⵏ ⵔⵓⵛⴷ Averroès ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1126 ⴷⵉ ⴽⵓⵔⴷⵓ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1198 ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵓⴼⵍⵓⵙⵓⴼ ⴰⴳⵔⵉⴽⵉ 'Aristote', ⵜⵙⵙⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1230. ⵉⵙⵎⵏⴰⵏ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵔⵉⵙⵜⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ (ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ). ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵢⵙⴽⵛⵎ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵎⵉⵚⵔⵉ ⵢⵓⵙⴼ ⵛⴰⵀⵉⵏ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵖⴰⴼ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ 'Le destin'.