Wp/zgh/ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵉⵛⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⴷⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵰ⵜⴳⴰ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ , ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵅⵎⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰ.

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⵜⵢⵜ

ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ[edit | edit source]

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ,ⴰⵔ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵜⴼⴰⵃ .

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⵜⵢⵜ[edit | edit source]

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⴻⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴷ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵉⴼⵉⵖⴻⵔ ,ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴹ ⵙ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵎ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵎⴰⵔⴱⵉⵄ ⵙ (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ oumrabia) ⵰⵰ⴷ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵡⴰⵏ.