Jump to content

Wp/zgh/ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⵏⵖ ⵍⵎⴰⵊⴰⵔ (ⵙ ⵜⴰⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵉⵜ: Magyarország) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ، ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ، ⴷ ⵔⵓⵎⴰⵏⵢⴰ ، ⴷ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰⵚⵉⵔⴱⵢⴰⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ، ⴷ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ . ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 93,030 ⴽⵎ²، ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 109 ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ،ⴷ ⵜⵡⵔⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵜⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵊⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ. ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 10,005,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 83 ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .

ⵢⵏⴱⴰⴹ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⴰⵎ ⵉⴽⵉⵍⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ، ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴽⵉⵍⵜⵉⵢⵏ، ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⵏⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ (Lower Pannoniaa).

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 946 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ، ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .