Wp/zgh/ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ
Jump to navigation Jump to search
Topografic map of Tibetan Plateau.png
Everest North Face toward Base Camp Tibet Luca Galuzzi 2006 edit 1.jpg

ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵢⴰ ، ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵣⴰⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ⵖⴰⴼ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴱⵉⵜ. ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵣⵣⴰⴼⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ، ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵠⵉⵔⵉⵙⵜ (8,8488 ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ). ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵀⵉⵎⵉⵍⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵢⵣⵔⵉ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵢⴰⵍ, ⴷⴳⵙ 7,200 ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ، ⴷⴳⵙ ⴰⵡⴷ 14 ⵏ ⵡⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⵔ 8,000 ⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ. ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴽⵓⵏⴽⴰⴳⵓ ⴰⴼⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵙ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ 6,9611 ⵎⵉⵜⵔ ⵉⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵣⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ .

ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵀⵉⵎⵉⵍⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵇⵔⴰⵇⵔⵎ ⴷ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⴽⵓⵛ، ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⵉⴱⵉⵜ، ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⴳⴰⵏⵊ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ. ⵢⵍⵍⴰ ⵍⴼⵔⵇ ⵊⴰⵔ ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ ⵅⴼ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⵙⵓⵜⵍⵏ ، ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⴽⵔⵇ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ .

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵀⵉⵎⵉⵍⴰⵢⴰ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⵢⴰ ⵏⵜⵜⵏⵜⵉ : ⵏⵉⴱⴰⵍ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⴱⵓⵜⴰⵏ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ، .ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ، ⴰⵎ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⴷ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵍⴳⴰⵏⵊ ⴷ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⴰⵏⵊⴱⵓ-ⴱⵔⴰⵀⴰⵎⵓⵜⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴳⵉⵏ ⴳ ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ، ⵉⴳⴰ ⵉⴼⵔⴹ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴰⴷ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 6000 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ , ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴼⴰⵜⵏ ⴳ ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵜⴰⵀⵏⴷⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ.