Wp/zgh/ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ
Jump to navigation Jump to search
ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ - Bosnia and Herzegovina
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Coat of arms of Bosnia and Herzegovina.svg
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
Bosnia and Herzegovina in Europe.svg

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵙⵏⵉⵜ، Bosna i Hercegovina; ⵙ ⵜⴰⵚⵉⵔⴱⵉⵜ : Босна и Херцеговина) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵍⴱⵍⵇⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵔⵓⵒⴰ، ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⵓⵖⵙⵍⴰⴼⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ، ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵖⴰⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ 26 ⴽⵉⵍⵓⵎⵜⵔ ⵖⴰⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴷⵉⵔⵢⴰⵜⵉⴽⵓ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ. ⵣⴳⴰⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ، ⴷ ⵡⴰⴼⴰⵜⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ. ⵜⴳⴰ ⴱⵓⵙⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ، ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳⵙ ⵜⵉⵔⵖⵉ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵜⵙⵎⵎⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵙ ⵓⴷⴼⵍⵜⴳⵔⵙⵜ. ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ.

ⵜⴳⴰ ⴱⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ "ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ": ⵉⴱⵓⵛⵏⴰⵇⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ، ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵚⵉⵔⴱⵉⵢⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵢⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ :ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⵓⵖⵙⵍⴰⴼⵢⴰ ⵜⴰⵎⴷⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ، ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⴳ ⵉⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⵎⵥ ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ.