Wp/zgh/ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴳⵍⵉⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏ (ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵏⵉⴳ 1100 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ، ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵎⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴹⴳⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ (ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ )، ⵎⵓⵏⵏⴻⵏ ⴱⵕⵕⵃⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⴷⴷⵓⴽⵍ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵢⵄⴰⵀⴷ ⵙⵉⵙ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵙⵉⵔⵜⴰ (ⵇⵙⵟⵏⵟⵉⵏⴰ). ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵖⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵅⵙⵔⵏ ⴷⴳⵙ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵍⴰⵔⵡⴰⵃ، ⵓⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵃⵉⵏ ⵙ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴻⴷⴷⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ . ⵢⵓⵛⴰ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵖⴰⴼ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ، ⴳ ⴰⵎⵍⴰⴳⴰ ⵢⵙⴽⵔ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵍⵇⵓⵏⵚⵓⵍ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⵙⵓⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏⴻⵏ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵖⵔ ⵔⵓⵎⴰ.