Wp/zgh/ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ 2.79

ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: blender) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ (3D) ⵉⴳⴰⵏ ⴼⴰⴱⵓⵕ. ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⵔ ⴼ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵊⵓⵏⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵜ ⵕⵥⵎⵏ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵚⵓⵡⴰⴱⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰ ⵣⴳⵉⵙⵏ ⵍⵉⵏⴽⵙ, ⵎⴰⴽ ⴷ ⵡⵉⵏⴷⵓⵣ, ⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵔⵉⵏⴷⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ Cycles ⴷ Blender Internal.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ
ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2945 (1995). ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵏ Yello, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ Baby.

ⵙⵓⵣⴰⵏ[edit]

ⵙⵓⵣⴰⵏ
ⵙⵓⵣⴰⵏ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ

ⵙⵓⵣⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: suzanne) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵣⵄⴹⵓⴹ ⴳⵉⵙ ⵖⵉⵔ 500 ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ.

ⵙⵓⵣⴰⵏ 3D

ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ[edit]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⵜⵢⴰⵡⴼⵙⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2969 (2019)
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵄⴹⴰⴹ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ "ⴽⵓⵙⵎⵓ ⵍⵓⵏⴷⵔⵓⵎⴰ"