Wp/zgh/ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵜ: বাংলাদেশ) ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ (Gônoprojatontri Bangladesh) ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵀⵉⵏⴷⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵉⵜ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ("ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ").

ⵜⴳⴰ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴱⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⵄⴱⴷ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1973 , ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⴰⵥ ⴳ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1973 ⴷ 1974 ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1975 ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⵄⴱⴷ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏ ⵢⵙⴽⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ Baksal ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴰⵡⴰⵎⵉⵍⵉⴽ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⵉⵛⴰⴽ ⵙⵔⴰⵎⵉⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵖⵏ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⵄⴱⴷ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ.

ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1975، ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⴹⵓⴱⴱⴰⵟⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ.

ⴰⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ[edit]

ⵢⴽⵛⵎ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⵍⴱⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⵉⵜⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵢⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵔⵥⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⴱⴰⴽⵜⵉⵔ ⵅⵉⵍⵉⵊⵉ ⵢⵙⵍⵓⵣⵣⴰ ⴱⵍⴰⴽⵛⵎⴰⵏ ⵙⵉⵏ , ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵏ (Senaa) . ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ، ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵜⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷⴰⴽⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵜ.