Wp/zgh/ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ

ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ
Azilal
أزيلال

Afourer.jpg
Template:Wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⴳⴷ
ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ
Red pog.svgⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ Tadla-Azilal.svgⵜⴰⴷⵍⴰ-ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ Mohamed Derdouri1
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 194,668 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⴷⴰⵔⵉⵊⴰ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ Template:1 450 519 hab. (2004)ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ ، ⵊⴰⵔ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ، ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. . . ⵜⵣⴳⴰ ⵊⴰⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ , ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵖⵣⵔⴰⵏ ⵏ "ⵓⵥⵓⴷ" ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ، ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵉⴼⵔⵉ ⴳ ⴷⵎⵏⴰⵜ 70 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ، ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ، ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ....


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ 
Azilal-Ighrem-2008 02

ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ 1916, ⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⴻⵚⵚⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏ ⵣⵎⴰⵢⵣ. ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ. ⵢⴰⵍⵉⴷ ⵓⵔⵓⵎⵢ de LAMOTHE ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵎⵢ ⴳ 11 ⵏⴻⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1916. ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵢⴰⵙⵉ ⵓⵔⵓⵎⵢ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵢⴳⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵉⴳⵜ ⵢⴳⴰⵙ ⵉⵙⵎ le poste d'Azilal.

ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ ⴰⵙⴳ ⵉⵔⴰ ⵓⵔⵓⵎⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵢ ⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⵜⵖ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵏⵙ ⴰⵜⵏⵉⴷ ⵉⵏⴱⴻⴹ.

ⵙⴳ ⴷⵉⵏⵏⴰⴳ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⵉⵣⴻⴳⵜ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[edit | edit source]